STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. MARII KONOPNICKIEJ W KIELCACH

UL. KOŚCIUSZKI  5.

adres e-mail: szkola@sp2.internetdsl.pl

 

tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z rozporządzenia MENiS
z dnia 7.09.2004 r.

 

 

 

 

KIELCE

2004

 

 

 

 

 

Rozdział I

Podstawowe informacje o szkole

 

§ 1

 

1.          Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach zwana dalej “Szkołą”.

2.          Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Kościuszki 5 w Kielcach.

3.          Szkoła Podstawowa jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącą w cyklu sześcioletnim.

4.          Organem prowadzącym szkołę jest Zarząd Miasta w Kielcach.

5.          Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

6.          Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.

7.          Szkoła posiada sztandar.

1)         zasady wyboru pocztu sztandarowego i udział sztandaru
w uroczystościach szkolnych określa §71.

8.          Szkoła posiada hymn, o którym mowa w § 71.

9.          Szkoła posiada własny ceremoniał o którym mowa w Rozdziale XIV.

 

§ 2

 

1.          Szkoła posiada:

1)         pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą;

2)         stempel prostokątny w/g ustalonego wzoru;

2.          Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.          Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

4.          Świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty wydawane są w szkole na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

5.          W Szkole może być prowadzona działalność opiekuńczo - wychowawcza, w formie świetlic, przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania


 

 

i wychowania dzieci, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zapewnieniu, przez te organizacje, niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.

6.          Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych
jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

  

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 

§ 3

 

1.          Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r.  (tekst jednolity z 1996 r poz. 329 Dz. U. nr 67 z późniejszymi zmianami)  oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny,
w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej
i wyznaniowej.

W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

2.          W szkole działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia. Tryb powoływania oraz zakres praw i obowiązków określa regulamin.

 

§ 4

 

1.          Szkoła umożliwia:

1)         realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie;

2)         zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuacji nauki
na następnym etapie kształcenia;

3)         rozwój talentów oraz zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych uczniów;

4)         rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych; stwarza warunki do aktywnego uczestnictwa uczniów
w życiu szkoły oraz zaprezentowania swoich zdolności na terenie szkoły i poza nią;

5)         w miarę możliwości, uczniom mającym trudności w nauce udział w zajęciach

wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych w celu wyrównania braków     edukacyjnych;

6)         w miarę możliwości, uczniom z grup dyspanseryjnych udział w zajęciach

gimnastyki korekcyjnej;

7)         poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury;

8)         uczestniczenie w szkolnej nauce religii, zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci;

9)         korzystanie z pomocy pedagoga i psychologów MZPPP w Kielcach.

 

§ 5

 

1.          Szkoła przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia na poziomie ponadpodstawowym, zapewniając w szczególności:

1)         naukę poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem;

2)         poznanie określonych programem pojęć i wiadomości;

3)         prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4)         kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.);

5)         stopniowe wprowadzanie w zasady życia społecznego oraz dziedzictwo kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

6)         kształtowanie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę, wdrażanie do rzetelnej pracy;

7)         rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

8)         kształtowanie umiejętności: efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm społecznych;

9)         umiejętność odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenia potrzebnych  doświadczeń i nawyków;

10)     kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska, upowszechnianie wiedzy ekologicznej;

11)     racjonalne i emocjonalne kształtowanie więzów ze środowiskiem lokalnym,  

miastem, regionem i Ojczyzną.

 

§ 6

 

1.          Szkoła realizuje:

1)         podstawę programową edukacji obowiązkowych i ścieżek edukacyjnych zatwierdzoną przez MENiS;

2)         Szkolny Plan Nauczania zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły;

3)         Wewnątrzszkolny System Sprawdzania i Oceniania Osiągnięć Uczniów uchwalony przez Radę Pedagogiczną;

4)         Szkolny Program Wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną, będącym załącznikiem do Statutu Szkoły (zał. nr 1);

5)         Program poprawy efektywności pracy szkoły w zakresie wychowania i opieki.

2.          Za zgodą organu prowadzącego szkoła może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli.

3.          W szkole są tworzone oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich, które obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizują w szkole (rok zerowy).

4.          Szkoła może prowadzić w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych klasy specjalne, integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.

5.          Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

6.          Szkoła prowadzi świetlicę szkolną.

 

§ 7

 

1.          Nauczyciele w swojej pracy realizują założenia ideału wychowawczego
szkoły przyjętego przez rodziców, dzieci i grono pedagogiczne, a zmierzające
do wychowania człowieka kochającego swą ojczyznę, żyjącego
w prawdzie, ceniącego wolność, czyniącego dobro, kierującego się
miłością, dostrzegającego piękno świata, kształtującego w sobie takie
cechy jak: uczciwość, sprawiedliwość, umiarkowanie i tolerancję.


 

 

 

Rozdział III

Sposoby realizacji zadań szkoły

 

 § 8

 

1.          Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MENiS lub opracowują własne programy, zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.

2.          Szkolny Zestaw Programów Nauczania dopuszcza do użytku szkolnego Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

3.          Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych, mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Sprawdzania
i Oceniania Osiągnięć Uczniów, obowiązujące dla danej edukacji w formie Przedmiotowego Systemu Oceniania.

4.          Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.

5.          Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do dyrektora mogą złożyć:

1)         rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;

2)         wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą jego rodziców (prawnych opiekunów), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 9

 

1.          W miarę możliwości finansowych szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne takie, jak:

1)         koła zainteresowań i koła przedmiotowe;

2)         zajęcia rekreacyjno - sportowe;

3)         gimnastykę korekcyjną;

4)         zajęcia korekcyjno - kompensacyjne;

5)         zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

a)        w odniesieniu do konkretnego ucznia, o obowiązku uczęszczania na zajęcia 

  orzeka, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia    

  nauczyciel  danej edukacji.

2.          Szkoła może być organizatorem konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz turniejów sportowych.

3.          Uczniowie mogą reprezentować szkołę w konkursach i turniejach sportowych organizowanych przez inne szkoły lub instytucje działające na rzecz Oświaty i Wychowania.

4.          Uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła
w miarę możliwości udziela wsparcia poprzez:

1)         zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej;

2)         zapewnienie żywienia w formie obiadu finansowanego przez MOPR w Kielcach lub inne instytucje, organizacje i sponsorów prywatnych;

3)         pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego;

4)         opiniowanie podań dotyczących pomocy materialnej lub rzeczowej ucznia mającej formę np.: stypendium, zapomogi na zakup podręczników itp.

5.          Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która w szczególności polega na:

1)         diagnozowaniu środowiska ucznia;

2)         rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwieniu ich zaspakajania;

3)         rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

4)         wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)         organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)         podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki;

7)         prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

8)         wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

9)         udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

10)     wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

11)     umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

12)     podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 10

 

1.          Szkoła współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym, Policją, Strażą Miejską oraz z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji i wychowania.

2.          Szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów włączając ich do działań wychowawczych, opiekuńczych i gospodarczych. Od rodziców (prawnych opiekunów) ucznia szkoła w szczególności oczekuje:

1)       ścisłej współpracy w rozwiązywaniu wszelkich sytuacji problemowych dotyczących nauki lub zachowania dziecka;

2)       utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcą , w tym, stawiania się na każde jego wezwanie;

3)       informowanie wychowawcy o chorobach, przyjmowanych lekach oraz zachowaniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa dziecka w szkole
i poza szkołą;

4)       terminowego udzielania wychowawcy informacji zwrotnych na zadany temat;

5)       systematycznego uczestnictwa w zebraniach;

6)       uczenia dziecka samodzielności i odpowiedzialności;

7)       kontrolowanie i wspieranie dziecka w  opanowaniu wiadomości i umiejętności (prace domowe);

8)       dbania o estetyczny i schludny wygląd swojego dziecka;

9)       wypełniania umowy społecznej w formie wpłat na Radę Rodziców;

10)   wspierania prac i działalności klasowej Rady Rodziców;

11)   udzielania pomocy w pracach na rzecz klasy i szkoły.

 

§ 11

 

1.          Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek
i zielonych szkół.

1)         podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych,
za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia;

a)       nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp;

b)       nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do niezwłocznego

powiadomienia Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce 

podczas powyższych zajęć oraz do podjęcia działań zmierzających do 

udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki;

2)         podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

2.          Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach, według corocznie ustalanego harmonogramu dyżurów zatwierdzanego przez Dyrektora Szkoły.

3.          Dyżury nauczycieli odbywają się zgodnie z regulaminem:

1)         dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela;

2)         dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły;

3)         nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach;

4)         miejsce dyżuru nauczyciela jest określone w harmonogramie dyżurów;

5)         w miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) wskazani w harmonogramie nauczyciele dyżurują na boisku szkolnym;

6)         dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku, do ich zakończenia;

7)         dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciele zaczynają o godzinie 715;

8)         nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje  

również jego dyżur;

9)         nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:

a)       bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, to znaczy za: porządek,

niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, siedzenia na parapetach,  

wychylania się przez okno, biegania po schodach, podstawiania nóg, 

zaczepiania prowokującego do bójek, chodzenia po drzewach itp.;

b)       eliminowanie wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów

poprzez wydawanie zakazów i egzekwowanie ich wykonania przez dzieci 

(zakaz biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, 

samowolnego opuszczania budynku szkolnego np. do sklepu, na boisko, na 

ulicę, do domu);

10)     nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi takimi, jak: prowadzenie rozmów z rodzicami uczniów i innymi osobami, a także czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru;

11)     nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa;

12)     nauczyciel ma obowiązek objąć dyżur niezwłocznie po dzwonku na przerwę
i zakończyć go po dzwonku na lekcję;

13)     nauczyciel dyżurujący, natychmiast i obowiązkowo zgłasza dyrektorowi szkoły (wicedyrektorowi) zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć;

14)     każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku oraz podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy
i zapewnienia dalszej opieki;

15)     nauczyciele uczący w klasach I - III oraz w oddziałach przedszkolnych (klasach zerowych) zapewniają nieprzerwanie opiekę nad uczniami swojego oddziału podczas ich planowego pobytu w szkole;

16)     nauczyciele po skończonych zajęciach odprowadzają uczniów do szatni.

 

§ 12

 

1.          Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu wychowawcą.

2.          W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się w szkole w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń (luty), kwiecień spotkania, podczas których rodzice mają prawo do:

1)         zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

2)         uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

3)         uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

4)         uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga;

5)         wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy szkoły.

3.          Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do obecności w szkole podczas planowych spotkań z rodzicami uczniów.

 

 

Rozdział IV

Organy szkoły i ich zadania

 

§ 13

 

1.          Organami szkoły są:

1)         Dyrektor Szkoły w szczególności;

2)         Rada Pedagogiczna;

3)         Rada Rodziców;

4)         Samorząd Uczniowski.

 

§ 14

 

1.          Zakres kompetencji Dyrektora Szkoły określają przede wszystkim:

1)         ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami);

2)         ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami);

3)         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół;

4)         zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole (MP 1997 r. Nr 30, poz. 284 z późniejszymi zmianami);.

2.          Dyrektor Szkoły:

1)         kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)         sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;

3)         sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)         sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
w obwodzie szkolnym;

5)         realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;

6)         kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;

7)         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

8)         wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3.          Dyrektor decyduje w sprawach:

1)         zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)         przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych, według oddzielnych regulaminów (Regulamin Pracy);

3)         przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli według oddzielnej procedury – stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu (zał. nr. 11, rokrocznie aktualizowany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kielcach);

4)         występowania z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

5)         wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także, w uzasadnionych przypadkach, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;

6)         upomnienia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, które nie spełnia obowiązku szkolnego;

7)         administracyjnych, finansowych i gospodarczych szkoły.                                                                                                                                                   

§ 15

 

1.          W okresie pomiędzy obradami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje  

pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie 

pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim.

2.          Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń, (potwierdzenie własnoręcznym podpisem).

3.          Dyrektor Szkoły w ramach posiadanych środków finansowych tworzy, za zgodą organu prowadzącego, stanowiska wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.

4.          Funkcję wicedyrektora powierza i odwołuje z niej Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły wicedyrektor pełni jego obowiązki.

 

 

§ 16

 

1.          Zasady działania i organizacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz ich kompetencje, zawierają załączniki do niniejszego Statutu (załączniki nr. 5, 10, 8 )

 

§ 17

 

1.          Zasady współdziałania organów szkoły:

1)         wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając, swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji;

2)         rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski;

3)         Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie  

Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej  

podczas protokołowanych posiedzeń tych organów;

4)         wnioski i opinie rozpatrywane są na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie siedmiu dni;

5)         wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach, w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

§ 18

 

1.          Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole.

1)         konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:

a)       w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:

-         wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej klasie;

-         Dyrektor Szkoły - dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych     

      w szkole;

b)       od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego;

c)       odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie dwóch tygodni od daty wydania orzeczenia;

2)         konflikty pomiędzy pracownikami szkoły:

a)       postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły;

b)       w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

3)         konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje, na pisemny wniosek jednej ze stron, organ prowadzący szkołę.

4)         konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

a)       postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły;

b)       w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia, w ciągu 14 dni, odwołania do organu prowadzącego szkołę.

5)         W przypadku naruszenia praw ucznia w rozwiązywaniu konfliktu może uczestniczyć Szkolny Rzecznik Praw Ucznia.

 

Rozdział V

Organizacja pracy szkoły

 

§ 19

 

1.          Dla osób zatrudnionych, w rozumieniu prawa, szkoła jest zakładem pracy działającym zgodnie z przepisami prawa.

2.          W szkole działa Inspektor do spraw BHP. Odrębne przepisy określają tryb powoływania oraz zakres obowiązków i uprawnień Inspektora do spraw BHP.

3.          W szkole działa Społeczny Inspektor Pracy, którego zakres obowiązków i uprawnień określają odrębne przepisy.

 

§ 20

 

1.          Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich edukacji określonych planem nauczania i programem wybranym, z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.          Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić od 24 maksymalnie do 30 uczniów.

3.          W szkole tworzone są oddziały przedszkolne (klasy zerowe) realizujące program wychowania przedszkolnego.

4.          Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25.

5.          Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

6.          Podziału oddziałów na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

7.          Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów z podziałem na chłopców i dziewczęta.

 

§ 21

 

1.          Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.          Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.          Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III i oddziałów przedszkolnych (klas zerowych) określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

4.          Terminy rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 22

 

1.          Organizacja zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych:

1)         zajęcia nadobowiązkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym;

2)         zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;

3)         liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MENiS.

2.          Szkoła może organizować wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły, zgodnie
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

3.          W szkole mogą być organizowane imprezy o charakterze klasowym lub szkolnym takie jak np.: dyskoteki. Andrzejki.

4.          Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora Szkoły.

 

§ 23

 

1.          Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

2.          W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)         liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

2)         ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.          Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor Szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 24

 

1.         Religia jako szkolny przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie:

1)         życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;

2)         uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi lub zajęciami z etyki;

3)         nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne;

4)         nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego, w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;

5)         nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;

6)         nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

7)         nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;

8)         nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo;

9)         ocena z religii umieszczona jest na świadectwie szkolnym;

10)     ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

11)     ocena z religii wystawiana jest według zasad oceniania przyjętych przez szkołę;

12)     uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogą uzyskać trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;

13)     nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

 

§ 25

 

1.          W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określa rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 lutego 1987r.

2.          Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas O - III, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły.

3.          Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.

4.          W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców pracujących.

5.          Czas pracy świetlicy trwa od 645 – 1630.

6.          Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej w grupach liczących do 25 osób. Każda grupa ma swojego wychowawcę.

7.          Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami, klas
w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych, oraz pedagogiem szkolnym - otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

8.          Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor.

9.          Podczas rekolekcji wielkopostnych organizowane są zajęcia świetlicowe.

10.      Świetlica sprawuje funkcje kontrolne nad żywieniem dzieci:

1)         żywienie finansowane jest przez rodziców (prawnych opiekunów) danego dziecka lub jest dla dziecka bezpłatne;

2)         żywienie bezpłatne finansowane jest, w ramach posiadanych środków, przez MOPR, Radę Rodziców lub innych sponsorów;

3)         żywienie bezpłatne przyznawane jest na podstawie oświadczeń rodziców o zarobkach, opinii pedagoga szkolnego i MOPR.

11.      Dokumentacja świetlicy:

1)         roczny plan pracy;

2)         dzienniki zajęć;

3)         karty zgłoszeń dzieci;

4)         regulamin świetlicy;

5)         listy obecności dzieci;

6)         tygodniowy rozkład zajęć.

12.      Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu (zał. nr. 6).

 

§ 26

 

1.          Biblioteka i czytelnia szkolna są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.          Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki i czytelni zawarte są w ich regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu (zał. nr. 7).

 

Rozdział VI

 

Cele i zakres oceniania. Ogólne zasady oceniania

 

§ 27

 

1.          Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

2.          Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3.          Ocenianie  zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, oraz obowiązków określonych
w Statucie Szkoły.

4.          Ocenianie obejmuje:

1)         formułowanie przez nauczycieli, w postaci planów wynikowych, wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)         ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)         ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)         przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)         ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)         ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)         ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zachowania ucznia.

5.          Ocenianie pełni funkcję:

1)         diagnostyczną;

2)         klasyfikacyjną;

3)         motywacyjną.

6.          Ocenianie ma na celu:

1)         informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie. W szczególności o tym:

a)      czego się nauczył,

b)      czego powinien się nauczyć,

c)      jaki powinien być następny krok w procesie uczenia się;

2)         pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)         motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)         dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)         umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

7.          Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. Zasady oceniania
z religii umieszczone są w § 52.

 

§ 28

 

1.          Ocenianie ma charakter ciągły i odbywa się na bieżąco podczas zajęć edukacyjnych.

1)         ocenianie zachowania odbywa się również podczas:

a)      pobytu ucznia na terenie szkoły;

b)      uczestnictwa w innych formach zajęć organizowanych przez szkołę.

2.          Wykorzystywane są wszystkie dostępne sposoby i metody oceniania,

np.: obserwacje, rozmowy, różne rodzaje i formy prac ucznia.

3.          Na ocenę nie mogą mieć wpływu cechy osobowościowe ucznia.

4.          Ocena nie może pełnić funkcji represyjnej.

5.          Osiąganie dobrych wyników w nauce i zachowaniu w równym stopniu leży
w interesie ucznia, nauczyciela, jak i rodziców (prawnych opiekunów).

6.          Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 29

 

1.          Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.          Pisemne prace kontrolne (o przewidywanym czasie trwania powyżej 25 min.) nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem, podając formę pracy
i zakres obowiązujących wiadomości i umiejętności.

3.          Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej uzyskanej ze sprawdzianu obejmującego wiadomości i umiejętności z danego modułu w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od momentu oddania sprawdzianu.

4.          W jednym tygodniu nie może być zaplanowane więcej niż 2 sprawdziany
o przewidywanym czasie pracy przekraczającym  25 minut.

5.          Pisemne prace kontrolne powinny zostać sprawdzone i ocenione w terminie nie przekraczającym 14 (czternastu) dni od daty przeprowadzenia sprawdzianu. Sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a jego rodzicom (prawnym opiekunom) są udostępniane na terenie szkoły.

6.          Pisemne prace uczniów przechowywane są przez okres danego roku szkolnego.

7.          Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

8.          Uczeń, który uzyskał niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danej edukacji, zobowiązany jest, w trybie wyznaczonym przez nauczyciela, do uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach.

9.          Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły.

 

§ 30

 

1.          Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania ustalają nauczyciele danej edukacji w postaci planów wynikowych. Wymagania te są jednakowe dla wszystkich klas danego poziomu.

2.          Szczegółowe zasady oceniania ustalone i przyjęte przez wszystkich nauczycieli danej edukacji umieszczone są w rozdziale IX.

3.          Szczegółowe zasady oceniania zachowania zawiera rozdział X.

4.          Nauczyciel na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne,
o których mowa w ust.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia,  u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne  trudności w uczeniu się  uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom zgodnie z § 3 ust 5 pkt 1, 2.

5.          W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 30 ust. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

1)         Nauczyciel dostosowujący wymagania edukacyjne dla danego ucznia zobowiązany jest do stworzenia i przedłożenia dyrektorowi szkoły szczegółowego zakresu wymagań edukacyjnych przewidywanych w danym roku szkolnym;

2)         Wymagania o których mowa w ust.1 mogą być uzupełniane w trakcie roku szkolnego jeśli rozwój ucznia lub jego postępy edukacyjne będą za tym przemawiać.

6.          Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki
w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7.          Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie wydanej przez lekarza opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas określony w tej opinii.

8.          W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

9.          Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia
w danym typie szkoły.

10.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

11.      W przypadku zwolnienia ucznia  z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 31

 

1.      Na pierwszych zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, co jest poświadczone odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym i, tam gdzie to jest możliwe,
w zeszycie przedmiotowym.

2.      Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów o:

1)         warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania,

2)         skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3)         warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

3.      Na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wychowawca informuje   

       rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)         wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;

2)         warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

3)         uprawnieniach rodziców (prawnych opiekunów) – w tym o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania.

4.       Rodzice (prawni opiekunowie) poświadczają własnoręcznym podpisem,
 w wyznaczonym miejscu dziennika lekcyjnego, fakt zapoznania się z wyżej wymienionymi wymaganiami, zasadami i uprawnieniami.

5.       Wychowawcy klas I i IV na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym zapoznają rodziców (prawnych  opiekunów) z całością WSO – co jest poświadczone zgodnie z ust. 4.

6.       Bieżącą informację o osiągnięciach edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują podczas zebrań, które odbywają się
w listopadzie, styczniu (lutym), kwietniu (maju) danego roku szkolnego oraz podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielami i wychowawcą klasy.

 

§ 32

 

1.          Ocenianie w klasach I –III.

1)         ocenianie bieżące ma charakter opisowy. Oceny cząstkowe występują
w postaci znaków literowych A, B, C, D – będących wyznacznikami umiejętności ucznia, oraz słownej (opisowej) do wiadomości ucznia:

             A –  znakomicie, wspaniale

             B –  dobrze

             C –  przeciętnie

 D –  słabo;

2)         ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową;

3)         ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.

2.          Ocenianie  w klasach IV – VI.

1)         ocenianie bieżące wyraża się za  pomocą  stopni:

6 - celujący

5 - bardzo dobry

4 - dobry

3 - dostateczny

2 – dopuszczający

1 - niedostateczny

i znaków +, –

                  służących:

a)      uporządkowaniu stopnia opanowania wiadomości i umiejętności zgodnie
z tą skalą,

b)      monitorowaniu systemu szkolnego,

c)      jakościowej i ilościowej analizie wyników nauczania;

2)         oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali podanej w ust 2. pkt 1 bez użycia znaków +, –;

3)         bieżące ocenianie zachowania odbywa się zgodnie z zasadami wymienionymi
w rozdz. IX;

4)         śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w kl. IV –VI ustala się według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

5)         ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,
z zastrzeżeniem § 32 ust 2. pkt 6;

c)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6)         Rada Pedagogiczna może pojąć uchwałę o niepromowaniu do klasy wyższej lub o ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz  drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły.

 

§ 33

 

1.          Ocena opisowa A –  znakomicie wspaniale. Ucznia cechuje:

1)         bardzo dobre opanowanie materiału;

2)         praca samodzielna;

3)         aktywne uczestnictwo w zajęciach;

4)         własna inicjatywa w podejmowaniu działań;

5)         szczególne zainteresowania i uzdolnienia.

2.          Ocena opisowa B –  dobrze. Ucznia cechuje:

1)         dobre opanowanie wiadomości i umiejętności;

2)         stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;

3)         sumienność i pracowitość;

4)         występowanie drobnych błędów.

3.          Ocena opisowa C –  przeciętnie. Ucznia cechuje:

1)         poprawne stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności;

2)         praca mało staranna i niedokładna;

3)         błędy i niedociągnięcia – np. brak przygotowania do lekcji;

4)         wymaga pomocy nauczyciela.

4.          Ocena opisowa D – słabo. Ucznia cechuje:

1)         słabe opanowanie wiadomości i umiejętności;

2)         duża liczba błędów;

3)         zupełny brak aktywności;

4)         praca wyłącznie z pomocą nauczyciela.

5.          Uczeń klas I – III otrzymuje oceny zgodnie z kryteriami ust 1- 4.

 

§ 34

 

1.          Ocena 6 – celujący. Ucznia cechuje:

1)         zakres wiadomości i umiejętności  szerszy niż  wymagania  programowe wiadomości powiązane  ze sobą w systematyczny układ;

2)         zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków zachodzących między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez pomocy nauczyciela;

3)         samodzielne i  sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych
i praktycznych;

4)         poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.

2.          Ocena 5 – bardzo dobry. Ucznia cechuje:

1)         wyczerpujące opanowanie materiału programowego, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ;

2)         właściwe rozumienie uogólnień i związków zachodzących  między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez pomocy nauczyciela;

3)         umiejętne wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela;

4)         poprawny język, styl, właściwe posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych edukacji.

3.          Ocena 4 – dobry. Ucznia cechuje:

1)         opanowanie materiału programowego wiadomości powiązane związkami logicznymi;

2)         poprawne rozumienie uogólnień i związków zachodzących między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela;

3)         stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela.

4.          Ocena 3 – dostateczny. Ucznia cechuje:

1)         zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danej edukacji, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi;

2)         w miarę poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela;

3)         stosowanie wiadomości i umiejętności dla celów praktycznych
i teoretycznych, samodzielnie w sytuacjach typowych i z pomocą nauczyciela w sytuacjach nietypowych;

5.          Ocena 2 – dopuszczający. Ucznia cechuje:

1)         nieznajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości 

luźno zestawione;

2)         brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk;

3)         stosowanie wiadomości i umiejętności dla celów praktycznych
i teoretycznych  w sytuacjach typowych z pomocą nauczyciela;

6.          Ocena 1 – niedostateczny. Ucznia cechuje:

1)         rażący brak wiadomości i umiejętności programowych i jedności logicznej między wiadomościami;

2)         zupełny brak zrozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność

wyjaśniania zjawisk;

3)         zupełny brak stosowania wiadomości i umiejętności nawet przy

pomocy nauczyciela.

 

§ 35

 

1.     Ocenę zachowania wystawia się zgodnie z kryteriami zawartymi w rozdziale IX.

 

 

Rozdział VII

Klasyfikowanie, promowanie uczniów

 

§ 36

 

1.          Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustalaniu -  według skali określonej
w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.          Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 32 ust. 1 pkt. 2 i 3.

3.          Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 32 ust. 2 pkt. 2 i 4.

4.          Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu danego roku szkolnego. Dokładny termin klasyfikacji śródrocznej ustalany jest na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.

5.          Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają   nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

1)         oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

6.          Nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną zgodnie z WSO obowiązującym dla danej edukacji i zawartym w rozdz. VIII.

1)       ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących;

2)       roczna ocena klasyfikacyjna ustalana przez nauczyciela jest ostateczna
z zastrzeżeniem § 37 ust. 5.

7.          Wychowawca ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania zgodnie z kryteriami zawartymi w rozdz. IX. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 37 ust. 5 i 13.

8.          O ustalonej ocenie klasyfikacyjnej w klasach IV – VI nauczyciel danej edukacji powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na tydzień przed  planowaną klasyfikacją. Ustalona ocena klasyfikacyjna powinna zostać wpisana
w zeszycie przedmiotowym ucznia.

1)         w przypadku edukacji, do której uczeń nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nauczyciel wpisuje ustaloną ocenę klasyfikacyjną w zeszycie przedmiotowym edukacji prowadzonej przez wychowawcę klasy;

2)         ustaloną klasyfikacyjną ocenę zachowania wychowawca klasy wpisuje
w zeszycie przedmiotowym edukacji, którą prowadzi;

3)         w przypadku nieobecności ucznia w szkole wychowawca 7 (siedem) dni przed planowaną klasyfikacją powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o wszystkich przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

9.          O ustalonej rocznej ocenie klasyfikacyjnej w kl. I-III nauczyciel powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na tydzień przed klasyfikacją. Ustalona ocena klasyfikacyjna powinna zostać przedstawiona rodzicom  (prawnym opiekunom). Fakt poinformowania rodziców zostaje odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych.

10.      Fakt poinformowania uczniów w kl. IV-VI i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z danej edukacji zgodnie z § 36 ust. 8 nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym.

11.      Informacje o zagrożeniu niedostateczną oceną klasyfikacyjną śródroczną lub roczną
z danej edukacji nauczyciel przekazuje w formie pisemnej rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na miesiąc przed planowaną klasyfikacją.

 

§ 37

 

1.          Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

1)         w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

2.          Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, który jest przeprowadzony zgodnie z § 38 ust. 1.

3.          Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny (procedura egzaminu § 38 ust. 1).

4.          Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)       realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki (procedura egzaminu § 38 ust. 1);

2)       spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (procedura
§ 38 ust. 2).

5.          Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia  do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6.          W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności, zwanego dalej egzaminem sprawdzającym. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora zgodnie z § 38
ust. 3.

7.          W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona została  niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która zgodnie z § 38 ust. 4, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8.          Uczeń klas IV-VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych pisemnie przez wychowawcę klasy, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Podjęta jest wówczas stosowna uchwała a jej uzasadnienie znajduje się w protokole obrad Rady Pedagogicznej.

9.          Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest zgodnie z § 38 ust. 5.

10.      Uczeń klas IV-VI może ubiegać się o wyższą, niż przewidywana, roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
z zastrzeżeniem:

1)         przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna jest wyższa od oceny niedostatecznej;

2)         ocena, o którą ubiega się uczeń nie może być  wyższa niż kolejna w skali ocen;

3)         uczeń nie może ubiegać się o podwyższenie oceny bardzo dobrej na celującą;

4)         prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych nie przysługuje, jeżeli:

a)       uczeń uzyskał co najmniej dwie oceny niedostateczne ze sprawdzianów,
o których mowa w § 29 ust 2 i nie poprawił ich zgodnie z § 29 ust 3,

b)       w przypadku wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki uczeń uzyskał co najmniej dwie oceny niedostateczne określające zaangażowanie i przygotowanie do lekcji.

11.      Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia spełniającego warunki ust. 10 składają osobiście podanie do Dyrektora Szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie 2 (dwóch) dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. W losowych sytuacjach podanie może zostać złożone drogą pocztową – decyduje wówczas data stempla pocztowego.

12.      Warunkiem uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest pozytywne zdanie egzaminu oceniającego przeprowadzonego zgodnie z § 38 ust. 6.

13.      Uczeń klas IV-VI może ubiegać się o wyższą, niż przewidywana, roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania z zastrzeżeniem:

1)         przewidywana  roczna ocena klasyfikacyjna jest wyższa od oceny nagannej;

2)         ocena o którą ubiega się uczeń nie może być wyższa niż kolejna w skali ocen.

14.      Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia spełniającego warunki ust. 13 składają osobiście podanie do Dyrektora Szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w terminie 2 (dwóch) dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
W sytuacjach losowych podanie może zostać złożone drogą pocztową – decyduje wówczas data stempla pocztowego.

15.      W przypadku złożenia podania o którym mowa w § 37 ust. 14 Dyrektor Szkoły powołuje komisję która zgodnie z § 38 ust. 7 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 38

 

1.          Egzamin klasyfikacyjny.

1)         egzamin obejmuje swoim zakresem materiał programowy zrealizowany
 w danym semestrze lub roku szkolnym. Zadania egzaminacyjne ustala nauczyciel danej edukacji a zatwierdza Dyrektor Szkoły;       

2)         termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia z zastrzeżeniem § 38ust.1 pkt. 3;

3)         egzamin musi się odbyć przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
w danym semestrze roku szkolnego;

4)         egzamin przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

5)         w czasie  egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze 

obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;

6)         egzamin składa się z części pisemnej i ustnej i trwa nie dłużej niż 90 minut,
z przerwą na odpoczynek ucznia. Egzamin z plastyki, muzyki, informatyki,  techniki oraz wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych
;

7)         z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: imiona
i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
;

8)         ocena ustalona w wyniku egzaminu jest ostateczna z zastrzeżeniem § 37 ust. 5
i § 37 ust. 8.

2.          Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa § 37 ust.4. pkt. 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

1)         w skład komisji wchodzą:

a)       Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b)       nauczyciele  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;

2)         przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. Egzamin klasyfikacyjny musi zostać zakończony przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego;

3)         egzamin dla danej edukacji składa się z części pisemnej i ustnej i trwa nie dłużej niż 90 min z przerwą na odpoczynek ucznia. Pytania i ćwiczenia egzaminacyjne ustala nauczyciel danej edukacji a zatwierdza Dyrektor Szkoły;

4)         w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;

5)         egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;

6)         uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania;

7)         z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

a)       skład komisji,

b)       termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c)       zadania (ćwiczenia egzaminacyjne),

d)       wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

8)         oceny ustalone w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego są ostateczne
z zastrzeżeniem § 37 ust. 5 i § 37 ust. 8.

3.          Sprawdzian wiadomości i umiejętności (egzamin sprawdzający).

1)         egzamin obejmuje swoim zakresem zagadnienia uwzględnione w programie realizowanym przez nauczyciela zgodnie z kryteriami ogólnymi oceny określonymi w WSO i szczegółowymi wymaganiami określonymi w planie wynikowym;

2)         termin egzaminu sprawdzającego wyznacza Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu
 z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia
;

3)         egzamin składa się z części pisemnej i ustnej i trwa nie dłużej niż 90 min
z przerwą na odpoczynek ucznia
;

4)         zadania (pytania) sprawdzające ustala zespół nauczycieli wchodzących
w skład komisji, a  zatwierdza Dyrektor szkoły;

5)         w skład komisji wchodzą:

a)       Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)       dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

6)         nauczyciel, o którym mowa w § 38 ust. 3 pkt. 5 b, może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły
;

7)         z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

a)       skład komisji,

b)       termin egzaminu,

c)       zadania (pytania) sprawdzające,

d)       wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.       

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
;

8)         egzamin zdany pozytywnie poprawia ocenę, a negatywny wynik egzaminu 

utrzymuje ją;

9)         wynik egzaminu jest ostateczny z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem  § 37 ust. 8 i 9.

10)     uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

4.          Procedura ustalania oceny zachowania w przypadku opisanym w § 37 ust. 7.

1)         Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:

a)       Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b)       wychowawca klasy,

c)       wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)       pedagog,

e)       psycholog,

f)         przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego danej klasy,

g)       przedstawiciel Rady Rodziców danej klasy;

2)         komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

3)         z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a)       skład komisji,

b)       termin posiedzenia komisji,

c)       wynik głosowania,

d)       ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

4)         ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny i jest oceną ostateczną.

5.          Egzamin poprawkowy.

1)         egzamin obejmuje swoim zakresem wiadomości i umiejętności określone jako   

konieczne w wynikowym planie nauczania danej edukacji na danym poziomie   

nauczania;

2)         termin egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich;

3)         zadania egzaminacyjne ustala nauczyciel danej edukacji wchodzący w skład komisji  a zatwierdza Dyrektor Szkoły;

4)         egzamin składa się z części pisemnej i ustnej i trwa nie dłużej niż 90 min
z przerwą   na odpoczynek ucznia. Egzamin z plastyki, muzyki, informatyki, technologii  informacyjnej, techniki,  oraz wychowania fizycznego powinien mieć przede  wszystkim formę zadań praktycznych.

5)         z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

a)       skład komisji,

b)       termin egzaminu,

c)       pytania egzaminacyjne,

d)       wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę.

                    Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych     

                    odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

6)         skład Komisji:

a)       Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

c)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji;

7)         nauczyciel wymieniony w §38 ust. 5 pkt. 6 b może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w  innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

8)         uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września danego roku;

9)         uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy  programowo wyższej i powtarza klasę  z zastrzeżeniem §38 ust. 5 pkt. 12;

10)     wynik egzaminu jest ostateczny z zastrzeżeniem §38 ust. 5 pkt. 11;

11)     rodzice (prawni opiekunowie) ucznia w przypadku negatywnego wyniku egzaminu poprawkowego mogą w ciągu 5 dni od terminu egzaminu zgłosić na piśmie do dyrektora szkoły swoje zastrzeżenia, jeśli egzamin został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu przeprowadzania egzaminu. W tym przypadku Dyrektor Szkoły postępuje zgodnie z procedurą zawartą w §37 ust. 6. Ocena ustalona przez komisję jest wówczas ostateczna;      

12)     uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wyższej.

6.          Egzamin oceniający.

1)         egzamin obejmuje swoim zakresem zagadnienia uwzględnione w programie danej edukacji realizowanym przez nauczyciela zgodnie z kryteriami ogólnymi oceny określonymi w WSO i szczegółowymi wymaganiami określonymi dla danej oceny w planie wynikowym;

2)         termin egzaminu oceniającego wyznacza Dyrektor Szkoły i powiadamia
o nim ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów)
;

3)         egzamin powinien odbywać się najpóźniej na 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

4)         egzamin składa się z części pisemnej i ustnej i trwa nie dłużej niż 90 minut
z przerwą na odpoczynek ucznia
;

5)         zadania (pytania) egzaminacyjne ustala zespół nauczycieli wchodzących
w skład komisji, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. Egzamin z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6)         w skład komisji wchodzą:

a)       Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

b)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)       nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

d)       wychowawca klasy;

7)        nauczyciel o którym mowa w §38 ust. 6pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły
;

8)         z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

a)       skład komisji,

b)       termin egzaminu,

c)       zadania (pytania) egzaminacyjne,

d)       wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.       

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
;

9)         egzamin zdany pozytywnie poprawia ocenę, a negatywny wynik egzaminu 

utrzymuje ją;

10)     wynik egzaminu jest ostateczny;

11)     uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu oceniającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż na 3 (trzy) dni przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7.          Procedura ustalania oceny zachowania w przypadku opisanym w §37 ust. 13.

1)           Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:

a)       Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

b)       wychowawca klasy;

c)       czterech wskazanych przez Dyrektora Szkoły, nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d)       pedagog;

e)       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego danej klasy.

2)        komisja zbiera się na 3 (trzy) dni  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

3)         komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

4)         z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a)       skład komisji,

b)       termin posiedzenia komisji,

c)       wynik głosowania,

d)       ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

5)         ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od proponowanej oceny klasyfikacyjnej i jest oceną ostateczną.

   

§ 39

 

1.          Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
 z zastrzeżeniem §32 ust. 2 pkt. 6.

2.          Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3.          W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4.          W klasie IV i V uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
z zastrzeżeniem §38 ust. 5 pkt. 12.

5.          W klasie IV i V uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
 średnią ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i religii lub etyki oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję
z wyróżnieniem  do klasy programowo wyższej.

6.          Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

1)         w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie szóstej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie IV lub V uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem §38 ust. 5 pkt. 12 i § 32 ust.2 pkt.6;

2)         przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności ustalonych
w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu.

6.          Sprawdzian dla uczniów klas VI przeprowadza się w kwietniu, w terminie  

ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

7.          Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu 

w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian przystępuje do sprawdzianu
          w   dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej nie     

później niż do dnia 20 sierpnia danego roku w miejscu wskazanym przez Dyrektora 

Komisji Okręgowej. 

8.          Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego  

 roku powtarza klasę VI oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku
           z zastrzeżeniem ust. 9.

9.    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających    

przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku Dyrektor  

Komisji Okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić 

 ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

10.      Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

11.       Uczeń kończy z wyróżnieniem szkołę podstawową  jeżeli w wyniku klasyfikacji  

końcowej o której mowa w ust. 5 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

i religii lub etyki   średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

12.       Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych  

zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje
z tych  zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

13.       Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub

ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

14.       Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoczesne z uzyskaniem ze sprawdzianu

najwyższego wyniku.

 

Rozdział VIII

Metody, techniki, formy i narzędzia sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.
Szczegółowe zasady oceniania

 

§ 40

 

1.          W celu sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności ucznia

            nauczyciel danej edukacji zobowiązany jest do stosowania  różnorodnych metod,

technik, form i narzędzi.

2.          Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności stosowane w ocenianiu bieżącym:

1)         prace pisemne np. sprawdziany, testy, wypracowania, dyktanda, kartkówki, prace domowe, zeszyty ćwiczeń, itp.;

2)         odpowiedzi ustne;

3)         czytanie i recytacja;

4)         inscenizacje;

5)         ćwiczenia praktyczne;

6)          gry i zabawy dydaktyczne (krzyżówki, rebusy, zagadki);

7)         ćwiczenia laboratoryjne;

8)         prace długoterminowe;

9)          prace dodatkowe na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

3.          Ocenianie bieżące wspomagane może być przez takie formy jak:

1)         obserwacja ucznia przez nauczyciela (np. dotycząca zaangażowania
i aktywności  ucznia);

2)         ankiety, wywiady, raporty;

3)         inne formy zaplanowane przez nauczyciela.

4.          Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z edukacji o których mowa w § 41 – § 51 zawierają plany wynikowe.

 

§ 41

 

1.          W nauczaniu zintegrowanym oceny mają charakter opisowy. Dotyczą konkretnych umiejętności z uwzględnieniem pracy włożonej w ich zdobycie. Oparte są:

1)         indywidualnych kartach obserwacji prowadzonych przez nauczyciela;

2)         dokumentowanej pracy dziecka.

2.          Ocenie podlegają następujące wiadomości i umiejętności:

1)       czytanie i opracowywanie tekstów;

2)       wiedza o języku i gramatyka;

3)       wypowiedzi ustne i pisemne (zawartość merytoryczna, poprawność stylistyczna i ortograficzna);

4)       umiejętności matematyczne (liczenie, zaawansowanie w rozwiązywaniu
i układaniu zadań);

5)       wiadomości historyczne i o środowisku społeczno-przyrodniczym;

6)       działalność artystyczno-techniczna;

7)       aktywność ruchowa;

8)       rozwój społeczno-emocjonalny.

3.      Ocena dotyczy także:

1)       aktywnego udziału w zajęciach;

2)       stopnia zaangażowania i włożonego wysiłku;

3)       estetyki wykonywania prac oraz prowadzenia zeszytów;

4)       współpracy z kolegami;

5)       pomocy koleżeńskiej;

6)       przestrzegania zasad zachowania (opanowanie emocji takich jak: złość, gniew, agresja, kłótliwość);

7)       pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska (prace długoterminowe, udział
w konkursach, przygotowanie pomocy, dekoracji, udział w zajęciach pozalekcyjnych, akcjach charytatywnych).

4.          Kryteria ogólne oceny opisowej zgodne z § 33 ust. 1- 4.

 

§ 42

 

1.      Z języka polskiego ocenie podlegają:

1)         wiadomości z zakresu literatury, nauki o języku, ortografii, interpunkcji – zgodnie z przyjętym programem nauczania;

2)         umiejętności:

a)      praktycznego zastosowania zasad gramatycznych, ortograficznych
i interpunkcyjnych,

b)      czytania tekstu cichego i głośnego, ze zrozumieniem,

c)      posługiwania się encyklopediami i  słownikami,

d)      odczytywania różnych tekstów  kultury – wypowiadania własnego zdania,

e)      graficznej organizacji wypowiedzi pisemnej w tym estetyczne prowadzenie zeszytu,

3)         zaangażowanie i przygotowanie ucznia do lekcji (np. obowiązkowość, dokładność, aktywny udział);

4)         pamięciowe opanowanie tekstów;

5)         poprawność stylu i kultura wypowiedzi;

6)         zamiłowania czytelnicze;

7)         zdolność samokształcenia;

8)         dodatkowo: udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i innych.

2.          Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia:

1)       odpowiedzi ustne;

2)       prace domowe pisemne;

3)       wypracowania klasowe (z zastrzeżeniem lit. a):

a)        wypracowania klasowe nie są oceniane w pierwszym semestrze klasy IV;

4)       sprawdziany;

5)       dyktanda;

6)       zeszyt przedmiotowy (w tym estetyka).

3.          Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustala się na podstawie co najmniej dziesięciu (10) ocen bieżących. Każda z wymienionych w ust. 2 form musi zostać co najmniej jeden raz oceniona.

 

§ 43

 

1.          Z historii ocenie podlegają:

1)      wiadomości objęte treściami programowymi;

2)      umiejętności:

a)      syntezy i analizy treści historycznych,

b)      korzystania z różnych źródeł informacji,

c)      posługiwania się pojęciami historycznymi,

d)      omówienia przeczytanego tekstu, w tym tekstu źródłowego,

e)      posługiwania się pomocami, np. mapą;

3)         odczytywanie różnych tekstów kultury – wypowiadanie własnego zdania;

4)         umiejętność wiązania wiadomości w logiczną całość;

5)         estetyka pisma i graficzna organizacja wypowiedzi pisemnej;

6)         obowiązkowość i dokładność;

7)         aktywność na lekcjach;

8)         umiejętność stosowania wiedzy w praktyce;

9)         pamięciowe opanowanie dat najważniejszych wydarzeń historycznych.

2.          Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia:

1)         odpowiedzi ustne;

2)         kartkówki;

3)         klasówki;

4)         prace domowe;

5)         ćwiczenia;

6)         praca w zespole;

7)         dodatkowo uczeń może uzyskać ocenę za:

a)       prace długoterminowe,

b)       aktywny udział w lekcji,

c)       samodzielne przygotowanie materiałów do jednostki lekcyjnej, w ramach bądź  wykraczające poza ramy programowe.

3.          Uczeń powinien otrzymywać oceny bieżące (cząstkowe) z co najmniej:

1)         3 różnych form – przy 1 godzinie historii tygodniowo,

2)         4 różnych form – przy 2 godzinach historii tygodniowo.

4.          Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną uczeń uzyskuje na podstawie minimum:

a)       czterech (4) ocen – przy 1 godzinie historii tygodniowo,

b)       sześciu (6) ocen – przy 2 godzinach historii tygodniowo.

 

§ 44

 

1.          W przyrodzie ocenie podlegać będą:

1)         wiedza i umiejętności wynikające z przyjętego programu;

2)         aktywność na lekcjach;

3)         umiejętność stosowania wiedzy w praktyce poprzez prowadzenie doświadczeń, obserwacji, hodowli;

4)         umiejętność pracy w grupie;

5)         umiejętność posługiwania się terminami przyrodniczymi.

2.          Ponadto przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej pod uwagę będą brane są:

1)         obowiązkowość i zaangażowanie (np. praca asystenta);

2)         wykorzystywanie różnych źródeł informacji;

3)         przygotowanie do lekcji;

4)         zdolność samokształcenia (np. prace długoterminowe);

5)         postawa wobec środowiska przyrodniczego;

6)         posługiwanie się pomocami dydaktycznymi.

3.          Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:              

1)         odpowiedzi ustne i pisemne (kartkówki, sprawdziany);

2)         aktywność (praca asystenta, udział w lekcji, praca długoterminowa udział
 w konkursach);

3)         ćwiczenia praktyczne (hodowle, doświadczenia, posługiwanie się atlasem, kluczami do oznaczania roślin, zajęcia terenowe);

4)         prace domowe, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy.

4.          Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną uczeń uzyskuje na podstawie co najmniej 

ośmiu (8) ocen, które uwzględniają wszystkie formy sprawdzania wiadomości
 i umiejętności wymienione w ust. 3.

 

§ 45

 

1.          W języku angielskim ocenie podlegają:

1)         umiejętność czytania ze zrozumieniem różnych prostych tekstów: użytkowych, podręcznikowych i literackich;

2)         umiejętność czytania z nastawieniem na wyszukiwanie specyficznych informacji lub zrozumienie całości tekstu;

3)         znajomość słownictwa dotycząca omówionej tematyki i zagadnień oraz umiejętność posługiwania się nim;

4)         umiejętność rozumienia tekstu ze słuchu;

5)         znajomość zagadnień gramatycznych i umiejętność ich zastosowania
w praktyce;

6)         umiejętność pisania na temat i zgodnie z celem prostych wypowiedzi pisemnych;

7)         formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu;

8)         poprawność wymowy i intonacji;

9)         umiejętność wskazywania źródła informacji.

2.          Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia:

1)         aktywność;

2)         praca na lekcji;

3)         prace domowe;

4)         prace klasowe i sprawdziany;

5)         zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy;

6)         czytanie;

7)         projekty;

8)         prace dodatkowe.

3.          Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną uczeń uzyskuje na podstawie co najmniej siedmiu (7) ocen, które uwzględniają nie mniej niż różne formy  sprawdzania wiadomości i umiejętności wymienione w ust. 2.

 

§ 46

 

1.          W matematyce ocenie podlegają:

1)         wiadomości i umiejętności wynikające z przyjętego programu nauczania;

2)         sposób przekazywania zdobytej wiedzy oraz używany język;

3)         czytanie, rozumienie i analizowanie tekstu matematycznego;

4)         stosowanie wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów dotyczących życia codziennego;

5)           posługiwanie się przyrządami geometrycznymi;

6)           analizowanie i rozwiązywanie zadań;

7)           stopień opanowania niezbędnych algorytmów (np. pisemnych działań);

8)           wykonywanie zadań praktycznych (np.: klejenie modeli brył, układanie zadań, itp.);

9)         planowanie pracy (np. rozwiązania zadania, wykonywania obliczeń)
i umiejętne wykorzystywanie  kalkulatora do obliczeń;

10)      przygotowanie do lekcji, w tym:

  posiadanie niezbędnych pomocy i przyborów, takich jak zeszyt   

  przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik, przyrządy geometryczne i inne;

11)     stosunek do obowiązków:

a)      systematyczność w odrabianiu prac domowych,

b)      staranność w prowadzeniu zeszytu przedmiotowego,

c)      terminowość w wykonywaniu obowiązkowych prac;

12)     zaangażowanie ucznia i twórcze działanie:

a)      aktywny udział w lekcji,

b)      wykonywanie nadobowiązkowych prac długoterminowych,

c)      podejmowanie i wykonywanie prac z własnej inicjatywy (np. gazetki, plansze,   pomoce),

d)      praca asystenta (przygotowanie fragmentów lekcji),

e)      układanie własnych zadań,

f)        udział w konkursach;

13)     zdolność samokształcenia:

a)      rozwiązywanie nadobowiązkowych zadań,

b)      gromadzenie ciekawostek z historii matematyki i ciekawych zadań,

c)      wyszukiwanie informacji w  różnych źródłach.

2.          Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

1)         odpowiedzi ustne;

2)         prace klasowe (o czasie dłuższym niż 25 min.);

3)         kartkówki i sprawdziany ewaluacyjne;

4)         prace domowe;

5)         zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń;

6)         aktywność (np. prace długoterminowe, udział w lekcjach, w konkursach).

3.          Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną uczeń uzyskuje na podstawie co najmniej ośmiu (8)  ocen, które uwzględniają wszystkie formy sprawdzania wiadomości
i umiejętności wymienione w ust. 2.

 

§ 47

 

1.          W wychowaniu fizycznym ocenie podlegają:

1)         umiejętności wynikające z realizowanego programu nauczania – poprawność wykonania ćwiczenia lub zadania przewidzianego w sprawdzianie kontrolno- oceniającym:

a)      uczeń może być zwolniony z oceny danej umiejętności z powodu złego stanu zdrowia potwierdzonego przez lekarza lub rodziców (prawnych opiekunów) – zapis w dzienniku – zw. (zwolniony),

b)      w semestrze uczeń powinien otrzymać minimum trzy (3) oceny
z umiejętności;

2)         postęp dziecka z zakresu sprawności motorycznej:

a)      uczeń w semestrze otrzymuje minimum dwie (2) oceny za postęp
z zakresu sprawności motorycznej (badaniu podlegają dwie lub trzy
z następujących zdolności motorycznych: szybkość, siła, wytrzymałość),

b)    uczeń może być zwolniony z oceny sprawności lub wskazanej zdolności motorycznej ze względu na zły stan zdrowia, potwierdzony przez rodziców (prawnych opiekunów) lub lekarza – zapis w dzienniku – zw. (zwolniony);

3)         wiadomości o tematyce sportowej i zdrowotnej:

a)      uczeń w semestrze otrzymuje minimum 1 ocenę z zakresu wiadomości
o tematyce sportowej lub zdrowotnej;

4)         aktywność dziecka – uczeń otrzymuje w semestrze minimum dwie (2) oceny
za aktywność:

a)      właściwe przygotowanie do lekcji, strój sportowy (uczeń może
w semestrze 3 razy być nieprzygotowanym do lekcji bez usprawiedliwienia. Za każdy kolejny brak przygotowywania do lekcji bez usprawiedliwienia uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną),

b)      zaangażowanie i aktywność podczas lekcji, rzetelne wykonywanie ćwiczeń, przygotowanie fragmentów lekcji, wykonywanie gazetek
o tematyce sportowej i zdrowotnej oraz inne działania związane
z propagowaniem aktywnego trybu życia i kształtowaniem kultury fizycznej ucznia.

2.          Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia:

1)         sprawdziany obejmujące ćwiczenia i zadania praktyczne;

2)         obserwacja nauczyciela dotycząca sprawności motorycznych ucznia;

3)         aktywność ucznia;

4)         odpowiedzi ustne;

5)         prace dodatkowe (gazetki ścienne, przygotowanie fragmentów lekcji, udział
w zawodach,  itp.).

3.          Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną uczeń uzyskuje na podstawie co najmniej siedmiu (7) ocen uwzględniających ust.1 pkt. 1- 4.

 

§ 48

 

1.         W muzyce ocenie podlegają:

1)         wiadomości teoretyczne określone przyjętym programem nauczania;

2)         umiejętności wokalne i gry na instrumencie (dzwonki chromatyczne) oceniane pod względem zaangażowania i wysiłku ucznia a nie jego wrodzonych zdolności;

3)         zaangażowanie i przygotowanie do lekcji;

4)         estetyka prowadzenia zeszytu;

5)         wykorzystanie wiedzy w praktyce, np. w pisemnych pracach domowych.

2.          Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

1)         śpiew;

2)         gra na instrumencie;

3)         aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do lekcji;

4)         praca domowa;

5)         zeszyt przedmiotowy;

6)         dodatkowo może być stosowany pisemny sprawdzian wiadomości.

3.          Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną uczeń uzyskuje na podstawie co najmniej pięciu (5) ocen cząstkowych, które obejmują wszystkie wymienione w ust. 2 formy sprawdzania wiadomości i umiejętności.

 

§ 49

 

1.          Z plastyki ocenie podlegają:

1)         wiedza z zakresu sztuk plastycznych i umiejętność zastosowania jej
w praktyce;

2)         przygotowanie do lekcji – systematyczność, posiadanie wymaganych materiałów, aktywny udział w zajęciach;

3)         zaangażowanie i wysiłek ucznia włożony w  wykonanie ćwiczeń praktycznych;

4)         ponadto udział w konkursach wymagających przygotowania prac plastycznych.

2.          Formy oceniania wiedzy i umiejętności uczniów:

1)         ćwiczenia teoretyczne, np. odpowiedzi ustne, prace pisemne;

2)         ćwiczenia praktyczne (prace plastyczne, w tym: estetyka, pomysłowość, wkład pracy).

3.          Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną uczeń uzyskuje na podstawie co najmniej  

pięciu (5) ocen obejmujących obie formy wymienione w ust. 2.

 

§ 50

 

1.          Z techniki ocenie podlegają:

1)           wiedza techniczna i umiejętność jej zastosowania w praktyce;

2)           znajomość zasad i przepisów bhp oraz stosowanie ich podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych;

3)           przygotowanie do lekcji – systematyczność, posiadanie wymaganych materiałów, aktywny udział w zajęciach;

4)           wykonywanie prac różnymi technikami, estetyka i dokładność wykonania prac, wysiłek włożony w wykonanie pracy;

5)           ponadto udział w konkursach wymagających przygotowania prac technicznych.

2.          Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów:

1)         ćwiczenia praktyczne – w tym  estetyka, pomysłowość, wkład pracy ucznia
w  przygotowanie;

2)         ćwiczenia teoretyczne, np. odpowiedzi ustne, prace pisemne.

3.          Uczeń uzyskuje ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną na podstawie co najmniej pięciu (5) ocen obejmujących obie formy wymienione w ust. 2.

 

§ 51

 

1.          W informatyce ocenie podlegają:

1)         umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem;

2)          opracowanie za pomocą komputera prostych tekstów i rysunków;

3)         stosowanie techniki komputerowej do wzbogacania własnego uczenia
się i rozwoju.

2.          Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów:

1)       ćwiczenia praktyczne – prace wykonywane z wykorzystaniem programów komputerowych;

2)       zeszyt przedmiotowy;

3)       praca na lekcji (aktywność);

4)       prezentacja materiałów przygotowanych samodzielnie w domu (gazetki);

5)       praca domowa.

3.          Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną uczeń uzyskuje na podstawie co najmniej 

    pięciu (5) ocen, które uwzględniają wszystkie formy wymienione w ust. 2.

 

§ 52

 

1.          W religii ocenie podlegają:

1)       wiadomości i umiejętności wynikające z przyjętego programu nauczania;

2)       formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia:

a)      kartkówki

b)      sprawdziany

c)      prace domowe

d)      odpowiedzi ustne

e)      praca w grupach

3)       aktywność na lekcjach;

4)       pacierz, katechizm;

5)       zeszyt przedmiotowy;

6)       modlitwy, pieśni, psalmy;

7)       praca na lekcji;

8)       prace dodatkowe;

9)       pilność i systematyczność, stosunek do obowiązków;

10)   przygotowanie do lekcji;

11)   korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych;

12)   umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu;

13)   postawa, stosunek do przedmiotu;

14)   udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach.

2.          Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną uczeń uzyskuje na podstawie pięciu – sześciu (5-6) ocen, które uwzględniają wymienione formy sprawdzania wiadomości i umiejętności.

 

 

Rozdział IX

 

Kryteria oceny zachowania

 

§ 53

 

 

1.          Tryb i zasady oceny zachowania w klasach IV – VI

1)         śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne;

2)         śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:

a)       oceny z zajęć edukacyjnych,

b)       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
z zastrzeżeniem § 32 ust. 2 pkt. 6;

3)         wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
o procedurze oceniania zachowania co potwierdza zapisem w dzienniku;

4)         wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym informuje rodziców (prawnych opiekunów) o procedurze oceniania zachowania - rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają to podpisem
w dzienniku;

5)         śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia trzy sfery:

a)      stosunek do obowiązków szkolnych,

b)      kulturę osobistą,

c)      aktywność społeczną szczegółowo opisane w § 54;

6)         wychowawca klasy ma obowiązek założyć dla klasy zeszyt uwag
i spostrzeżeń, w którym nauczyciele i pracownicy szkoły mogą odnotować swoje opinie na temat poszczególnych uczniów klasy

a)      każdy uczeń w ciągu semestru ma możliwość anulowania co najwyżej 2 (dwóch) uwag, nie dotyczących sfery Kultury osobistej. Warunkiem anulowania jest wykonanie pracy użytecznej dla klasy lub szkoły uzgodnionej z nauczycielem który wpisał uwagę;

7)         uczeń otrzymuje ocenę zachowania w każdej z przyjętych sfer, tzw. ocenę  

cząstkową, z zastosowaniem skali podanej w ust. 1. pkt. 1;

8)         śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca  klasy w oparciu o uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe
w poszczególnych sferach;

9)         cząstkowe oceny śródroczne i roczne zachowania we wszystkich sferach  

ustala wychowawca w oparciu o:

a)      bieżące oceny zachowania,

b)      własne obserwacje,

c)      pozytywne lub negatywne opinie innych nauczycieli i pracowników szkoły wyrażane słownie, 

d)      lub pisemnie - w zeszycie uwag lub zeszycie przedmiotowym,

e)      ocenę uczniów danej  klasy,

f)        samoocenę ucznia.

10)     bieżące oceny zachowania, z zastosowaniem skali podanej w ust. 1. pkt. 1, nauczyciele odnotowują w tabeli umieszczonej w dzienniku lekcyjnym;

11)     ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 37 ust. 5 i ust. 7, § 37 ust.13, 14, i 15 oraz
§ 53 ust.1 pkt.  13;

12)     wychowawca na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zapoznaje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów)
z propozycją oceny zachowania dokonując odpowiedniej adnotacji
w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym edukacji, którą prowadzi;

13)     Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub innego pracownika szkoły może podjąć uchwałę o zmianie ustalonej przez wychowawcę klasy oceny klasyfikacyjnej zachowania jeżeli w okresie od ustalenia oceny do Plenarnej Rady Pedagogicznej kończącej dany semestr (rok) szkolny uczeń w sposób rażący naruszył obowiązujące normy i zasady zachowania. Ustalona uchwałą Rady Pedagogicznej ocena zachowania jest ostateczna.

2.          Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I – III jest oceną opisową.

3.          Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

§ 54

 

1.          Stosunek do obowiązków szkolnych uwzględnia:

1)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)       przestrzeganie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
i usprawiedliwiania spóźnień,

3)       przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole.

2.          Kultura osobista obejmuje:

1)         postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

2)         poszanowanie mienia szkolnego,

3)         dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)         dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)         godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)         okazywanie szacunku innym osobom,

8)         dbałość o strój i wygląd określony regulaminem ucznia SP nr 2.

3.          Aktywność społeczna uwzględnia:

1)         osiągnięcia ucznia w konkursach, sporcie, kulturze i sztuce,

2)         pracę na rzecz środowiska klasowego, szkolnego lub lokalnego,

3)         wpływ na stosunki w klasie oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

§ 55

 

1.          Najważniejszym elementem oceny zachowania jest ocena cząstkowa z „Kultury osobistej”, która nie może być niższa niż wystawiona śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.

2.          Ocena dobra jest oceną wyjściową.

3.          Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:

1)         sporadycznie spóźnia się, wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;

2)         posiada maksymalnie 5 uwag w semestrze dotyczących zachowania podczas lekcji i przerw;

3)         przestrzega kultury słowa;

4)         ma uprzejmy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób dorosłych;

5)         wypełnia zadania powierzone mu przez nauczyciela;

6)         przestrzega regulaminu uczniowskiego;

7)         ma życzliwy stosunek do kolegów z klasy i ze szkoły;

8)         dba o mienie prywatne i społeczne;

9)         otrzymał co najmniej dobrą ocenę cząstkową z „Kultury osobistej”, nie mniej niż ocenę poprawną z „Aktywności społecznej” i nie mniej niż ocenę dobrą ze „Stosunku do obowiązków szkolnych”.

4.          Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:

1)         ma frekwencję bez zastrzeżeń (brak spóźnień lub pojedyncze usprawiedliwione spóźnienia, wszystkie nieobecności są usprawiedliwione);

2)         posiada wysoką kulturę języka;

3)         ma szacunek i jest uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników szkoły
i innych osób dorosłych;

4)         sumienne wywiązuje się z powierzonych, lub przyjętych z własnej inicjatywy, funkcji i obowiązków;

5)         jest aktywny społecznie na terenie szkoły i w klasie;

6)         skrupulatnie przestrzega regulaminu uczniowskiego;

7)         pozytywnie wpływa na stosunki w klasie, życzliwie i po koleżeńsku odnosi się do rówieśników;

8)         troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych, przeciwstawia się przejawom agresji i przemocy w szkole i poza szkołą (w czasie wyjść, wyjazdów itp. organizowanych przez szkołę);

9)         dba o mienie społeczne i indywidualne;

10)     nie ulega nałogom;

11)     otrzymał:

a)        ocenę bardzo dobrą w każdej z przyjętych sfer;

b)       dwie oceny bardzo dobre i jedną wzorową;

c)        dwie oceny wzorowe i ocenę bardzo dobrą z „Kultury osobistej”;

d)       dwie oceny co najmniej bardzo dobre i ocenę dobrą z „Aktywności  społecznej”;

e)        ocenę bardzo dobrą z Kultury osobistej, wzorową z Aktywności społecznej i dobrą ze stosunku do Obowiązków szkolnych.

5.          Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1)         reprezentuje szkołę na zewnątrz (bierze udział w konkursach lub zawodach 

sportowych, itp.);

2)         pracuje społecznie na terenie szkoły (organizuje konkursy, bezinteresownie

pomaga przy organizacji imprez szkolnych lub klasowych, pomaga innym
       w nauce, itp.);

3)         posiada szczególnie pozytywny wpływ na stosunki w całej klasie, umie 

rozwiązywać konflikty;

4)         spełnia wszystkie warunki na ocenę bardzo dobrą i dodatkowo spełnia co

najmniej jedno z powyższych kryteriów;

5)         uzyskał oceny wzorowe w każdej z przyjętych sfer.

6.          Ocenę  poprawną otrzymuje uczeń, który:

1)         ma pojedyncze nieobecności nieusprawiedliwione i nieliczne spóźnienia;

2)         stosuje poprawną kulturę słowa;

3)         ma poprawny stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób 

      dorosłych;

4)         częściowo wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków (uczeń wymaga przypominania, kontroli, zdarzają się pojedyncze przypadki niewywiązywania  się z w/w zadań);

5)         przestrzega regulaminu uczniowskiego;

6)         jest mało zainteresowany życiem klasy i szkoły;

7)         przejawia na ogół koleżeński stosunek do rówieśników (pojedyncze przypadki   

      uczestniczenia w konfliktach);

8)         pozytywnie reaguje na kierowane do niego uwagi, podejmuje próby poprawy

      zachowania i sposobu postępowania;

9)         dba o mienie indywidualne i społeczne, naprawia wyrządzone przez siebie 

      szkody;

10)     wystrzega się nałogów;

11)     uzyskał cząstkowe oceny:

a)      poprawne w dwóch lub trzech przyjętych sferach,

b)      co najmniej dobre w dwóch i poprawne z „Kultury osobistej”;

7.          Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1)         często spóźnia się, ma nieobecności nieusprawiedliwione;

2)         używa nieodpowiedniego słownictwa;

3)         brakuje mu poczucia dystansu w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły i innymi osobami dorosłymi;

4)         nie wywiązuje się z przydzielonych mu zadań i obowiązków;

5)         nie respektuje regulaminu uczniowskiego;

6)         nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, stwarza zagrożenia dla innych;

7)         jest niekoleżeński i  nieuprzejmie zachowuje się wobec rówieśników, wywołuje konflikty;

8)         uzyskał cząstkowe oceny:

a)        nieodpowiednie w dwóch lub trzech przyjętych sferach,

b)       co najmniej poprawne w dwóch i nieodpowiednie z „Kultury osobistej”;

8.          Ocenę naganną otrzymuje uczeń za:

1)       celowe niszczenie mienia indywidualnego i społecznego;

2)       naganne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły
 i rówieśników (psychiczne i fizyczne znęcanie się, słowna lub fizyczna agresja);

3)       kradzieże, wymuszenia;

4)       uleganie nałogom lub nakłanianie do nich innych uczniów;

Do oceny nagannej zachowania kwalifikuje ucznia jedno z wyżej wymienionych zachowań lub cząstkowa ocena naganna z „Kultury osobistej”.

 

Kultura osobista

Ocena z kultury osobistej

Stosunek do obowiązków

Ocena ze stosunku do obowiązków

Aktywność społeczna

Nauczyciele uczący

Ocena z aktywn

Samoocena
Ocena kolegów
Ilość uwag

Ocena za I sem.

Ocena końcoworoczna

Nauczyciele uczący

Nauczyciele uczący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział X

Ewaluacja szkolnego systemu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów

 

§ 56

 

 1. Ewaluacji dokonuje Zespół Wychowawczy SP nr 2 w Kielcach – minimum 1 raz
  w ciągu 2 lat funkcjonowania WSO.
 2. Zespół Wychowawczy w miesiącu maju danego roku szkolnego przeprowadza badania, którymi objęta zostaje grupa wyłoniona zgodnie z ust. 3.
 3. Grupę badaną stanowią losowo wybrani uczniowie, nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie) uczniów. Grupa badana stanowi nie mniej niż 35% społeczności szkolnej.
 4. Stosowane będą następujące narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety, wywiadu, testy.
 5. Na podstawie przeprowadzonych badań Zespół Wychowawczy dokonuje oceny: przydatności, zasadności i funkcjonowania WSO; opracowuje wnioski
  i propozycje uznanych za konieczne zmian.
 6. Zespół Wychowawczy przedstawia na obradach  Rady Pedagogicznej (w czerwcu danego roku szkolnego) sformułowaną ocenę WSO oraz wnioski i propozycje.
 7. Rada Pedagogiczna na obradach większością głosów podejmuje decyzje wynikające z przeprowadzonej ewaluacji WSO.
 8. Wszelkie wprowadzone w WSO zmiany obowiązują od 1 września następnego roku szkolnego z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. W przypadku zmian w obowiązującym prawie oświatowym możliwe jest wprowadzenie zmian w WSO w innym terminie.

 

 

Rozdział XI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 57

 

1.          W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący
po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

2.          Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

3.          Pracownicy administracji i obsługi zatrudniani są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.

 

§ 58

 

1.          Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe, lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

2.          Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3.          Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1)         ustalenie zestawów programów nauczania oraz ich modyfikację w miarę potrzeb;

2)         zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru lub zmiany programów nauczania;

3)         wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania postępów w nauce
 i zachowania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

4)         organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa  

metodycznego dla początkujących nauczycieli;

5)         współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

6)         wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

 

§ 59

 

1.          Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2.          Nauczyciele uwzględniają prawo rodziców do:

1)         znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole;

2)         znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3)         uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu;

4)         uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

5)         wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

§ 60

 

1.          Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

2.          Obowiązkiem nauczyciela jest:

1)         realizacja programów nauczania, wychowania i opieki według jego najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły;

2)         zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych;

3)         doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego;

4)         udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych
w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb;

5)         obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów;

6)         rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy w tym zakresie;

7)         efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych;

8)         dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne;

9)         przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

3.          Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem
w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia.

4.          Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.

5.          Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.

 

§ 61

 

1.          Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2.          Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca
w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.          Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane
do wieku uczniów ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.          Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)         tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)         inspirowanie i wspomaganie zespołowych działań uczniów;

3)         podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami oddziału a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.          Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4:

1)         otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

2)         planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki
i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3)         współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami
i niepowodzeniami);

4)         utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami)  uczniów w celu:

a)       poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)       współdziałania w realizacji zamierzeń wychowawczych,

c)       włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5)         współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MENiS w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

6)         oprócz ustalonych planem pracy szkoły zebrań, w miarę potrzeb, wyznacza indywidualne spotkania, na których informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dzieci.

6.          Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

7.          Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

8.          Zmiana wychowawcy może nastąpić:

1)         w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora Szkoły;

2)         na umotywowany wniosek nauczyciela wychowawcy;

3)         w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami

wychowawczymi.

9.          Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§62

 

1.          Opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny.

2.          Pedagog koordynuje wszystkie działania związane z pracą wychowawczą szkoły oraz z pomocą uczniom w nauce.

3.          Pedagog współpracuje z wychowawcami klas, rodzicami oraz instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę szkoły.

4.          Szczegółowe zasady pracy pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział XII

Uczniowie - prawa i obowiązki

 

§ 63

 

1.          Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.          Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole podstawowej może      

rozpocząć dziecko, które przed dniem l września kończy 6 lat. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.          W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o l rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

4.          Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach przyjmuje się:

1)         z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły;

2)         na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem tej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca;

3)         do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a)      świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b)      pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych zgodnie z §38 ust. 1 w przypadku przyjmowania ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą,

c)      świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą (przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego) i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia oraz pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych:

-         egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi jeśli w szkole za granicą nie były one realizowane,

-         egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się zgodnie § 38 ust. 1

4)         różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń jest przyjmowany, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

5.          Do oddziału przedszkolnego (klasy zerowej) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie
je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

1)         na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), z urzędu, przyjmowane są dzieci, które ukończyły 5 lat i zameldowane są w obwodzie szkoły;

2)         jeśli w tworzonym oddziale są wolne miejsca, na prośbę rodziców  (prawnych opiekunów) przyjmowane są spoza obwodu dzieci, które ukończyły 5 lat.

 

§ 64

 

1.          Uczeń ma prawo do:

1)         właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

2)         opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3)         poszanowania jego przekonań i własności;

4)         swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;

5)         rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6)         obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

7)         korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i czytelni podczas zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych;

8)         wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie uczniowskim oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

9)         nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów.

2.          Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy lub innych nauczycieli, organizować imprezy klasowe i szkolne. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie tych imprez jest niedozwolone.

3.          Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza
i poradnię psychologiczno - pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego.

4.          Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, Rady Rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęci ugruntowania
i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

 

§ 65

 

1.          Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:

1)         przestrzegać zasad zachowania się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły wyszczególnionych w § 66;

2)         szanować i chronić przekonania i własność innych osób;

3)         przeciwstawiać się przejawom brutalności;

4)         dbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i swoich kolegów;

5)         dbać o dobro, ład i porządek w szkole;

6)         brać aktywny udział w lekcjach zachowując się zgodnie z regulaminami uczniowskimi;

7)         uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt
i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela danej edukacji;

8)         przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f, ...);

9)         zostawiać w szatni wierzchnie okrycia i obuwie umieszczone
w przeznaczonym do tego worku;

10)     przychodzić nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć. Obowiązek nie dotyczy uczniów klas 0 – III przebywających w świetlicy szkolnej;

11)     po zakończonych zajęciach obowiązkowych uczniowie oczekujący na  dodatkowe zajęcia lub rodziców (prawnych opiekunów) mają obowiązek przebywać w czytelni. Niedopuszczalne jest przebywanie w szatni lub na korytarzach szkolnych;

12)     punktualnie stawiać się na wszystkie zajęcia lekcyjne.

2.          Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków i przedmiotów, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu.

3.          Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas
i innych pomieszczeń.

4.          Uczniowie mają obowiązek szanować zieleń zarówno w szkole, jak i poza nią.

5.          Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził, lub grupa uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.

6.          Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

7.          W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży. Wstęp do szatni mają wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.

8.          Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

9.          Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów).

10.      Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak, niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

11.      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów do szkoły. W szczególności dotyczy to telefonów komórkowych.

12.      Jeśli za zgodą i wiedzą rodziców (prawnych opiekunów) uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy, to w takcie zajęć lekcyjnych bezwzględnie musi być on wyłączony.

 

§ 66

 

1.          Zasady zachowania się ucznia wobec nauczycieli i pracowników szkoły:

1)         uczeń wykonuje polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły,

2)         uczeń podporządkowuje się wymaganiom nauczyciela,

3)         uczeń nie ma prawa niegrzecznie oceniać, krytykować, komentować słów
i zachowania nauczyciela oraz innych pracowników szkoły,

4)         uczeń nie traktuje nauczyciela i innych pracowników szkoły lekceważąco (lekceważącymi słowami, tonem wypowiedzi, postawą, zachowaniem),

5)         uczeń nie zwraca się do nauczyciela i innych pracowników szkoły w sposób niegrzeczny, obraźliwy ani wulgarny – niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami kultury osobistej,

6)         uczeń nie przerywa nauczycielowi wypowiedzi,

7)         uczeń nie zabiera bez pozwolenia głosu w sprawach, które go nie dotyczą,

8)         uczeń nie zachowuje się agresywnie wobec nauczyciela  oraz wobec innych pracowników szkoły (nie stosuje agresji słownej – naśmiewania, przedrzeźniania, wulgaryzmów, plotkowania; agresji fizycznej - rzucania przedmiotami, bicia, popychania, kopania; agresji psychicznej – poniżania, szantażowania).

2.          Za nieprzestrzeganie zasad zachowania się ucznia wobec nauczyciela i innych pracowników szkoły uczeń będzie ukarany wg zasad zapisanych w § 69 u1 pkt.1-7
i zgodnie z kryteriami oceny zachowania (Rozdział IX).

 

§ 67

 

1.          Ubiór codzienny ucznia określają następujące zasady:

1)         stałymi elementami tego stroju są:

a)     obowiązujący jednakowy dla wszystkich mundurek szkolny oraz:

b)     dla dziewcząt czarna lub granatowa spódnica nie krótsza niż do kolan lub spodnie (w tym dżinsy),

c)     dla chłopców czarne lub granatowe spodnie (w tym dżinsy);

2)         w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy;

3)         na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne nie zagrażające zdrowiu;

4)         uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki.

2.          Obowiązującym strojem galowym jest:

a)     dla dziewcząt: biała bluzka z kołnierzykiem, z rękawem, czarna lub granatowa spódnica nie krótsza niż do kolan, buty inne niż sportowe;

b)     dla chłopców: biała koszula z kołnierzykiem, z długim rękawem, czarne lub granatowe spodnie (nie dżinsowe i nie dresowe), buty inne niż sportowe;

Dodatkowym elementem stroju galowego dla uczniów reprezentujących szkołę na zewnątrz i występujących podczas uroczystości na terenie szkoły jest tarcza przypięta do bluzki lub koszuli na piersi z lewej strony.

3.          Szczegółowe zasady określa Regulamin uczniowski (zał. nr. 3), z którym zapoznawani są uczniowie i ich rodzice na początku roku szkolnego.

§ 68

 

1.          Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność
i odwagę, uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1)         pochwałę wychowawcy wobec klasy;

2)         pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów i nauczycieli;

3)         list pochwalny do rodziców;

4)         dyplom uznania;

5)         nagrodę rzeczową;

6)         Nagrodę Szkoły;

7)         promocję z wyróżnieniem do następnej klasy lub świadectwo ukończenia
z wyróżnieniem szkoły podstawowej.

2.          Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

3.          Dodatkowe uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania Rozdz. VII § 39 ust. 12, 13, 14.

 

§ 69

 

1.         Uczeń za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, w danym roku szkolnym może być ukarany w/g regulaminu uczniowskiego poprzez:

1)         upomnienie wychowawcy klasy udzielane maksymalnie dwukrotnie;

2)         zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych będący następstwem drugiego upomnienia wychowawcy klasy. Z uczniem otrzymującym drugie upomnienie wychowawcy klasy, zawierany jest kontrakt zgodnie z § 68
pkt.3;

3)         upomnienie Dyrektora Szkoły (jednokrotnie);

4)         naganę Dyrektora Szkoły powiązaną z zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz (jednokrotnie);

5)         przeniesienie do równorzędnej klasy – jeden raz w ciągu całej edukacji
w szkole podstawowej;

6)         przeniesienie, ucznia spoza rejonu, do szkoły w rejonie w którym, uczeń mieszka;

7)         przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

2.          Jeżeli uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji i żadne działania dyscyplinujące go ze strony nauczyciela nie odnoszą skutku, wówczas nauczyciel ma prawo odizolować ucznia od klasy stosując się do następującej procedury:

1)         nauczyciel ma prawo wysłać przewodniczącego lub członka samorządu klasowego informując o zamiarze odizolowania ucznia do pedagoga szkolnego a w przypadku jego nieobecności do zastępcy dyrektora lub dyrektora;

2)         pedagog (zastępca dyrektora lub dyrektor) po uzyskaniu takiej informacji osobiście zgłasza się wskazanej sali lekcyjnej i zabiera ucznia;

3)         odpowiedzialność za ucznia przejmuje osoba sprawiająca opiekę;

4)         dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora szkoły może wyznaczyć innego nauczyciela, który przejmuje obowiązek opieki nad takim uczniem,

5)         po zakończeniu danej jednostki lekcyjnej uczeń ma obowiązek wrócić do klasy i kontynuować naukę zgodnie z planem lekcyjnym, chyba że dyrektor szkoły zdecyduje inaczej;

6)         informację o odizolowaniu ucznia od klasy na danej jednostce lekcyjnej nauczyciel odnotowuje w zeszycie uwag.

3.          Po udzieleniu drugiego upomnienia, wychowawca klasy w obecności pedagoga szkolnego i rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, zawiera z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze kontrakt (załącznik nr. 4)  do Statutu Szkoły.

4.          O zastosowanej karze wymienionej w § 68 ust 1 pkt. 1- 4 każdorazowo są informowani rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, a fakt udzielenia kary odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym klasy.

5.          O zamiarze zastosowania kar wymienionych w § 62 ust 1 pkt. 5 – 7 rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są informowani przez wychowawcę klasy w formie pisemnej.

6.          Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia sprawiającego duże problemy wychowawcze mogą być wzywani (ustnie lub w formie pisemnej) na zebranie Zespołu Wychowawczego. Celem takiego spotkania jest wypracowanie wspólnych dla szkoły i rodziny zasad i metod postępowania z dzieckiem.

7.          Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:

1)         notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;

2)         zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;

3)         dopuszcza się czynów łamiących prawo, np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

8.          Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od dnia nałożenia kary.

9.          Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły, przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego i Zespołem Wychowawczym rozpatruje odwołanie w ciągu 3 (trzech) dni i postanawia:

1)         oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;

2)         odwołać karę;

3)         zawiesić warunkowo wykonanie kary.

10.      Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.

11.      Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

12.      W przypadku wykorzystania przez szkołę wszystkich dostępnych form interwencyjnych, Dyrekcja Szkoły może wystąpić do Sądu Rodzinnego o zajęcie stanowiska wobec ucznia.

13.      Szkoła może wystąpić do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka gdy istnieją uzasadnione obawy, że opieka nad dzieckiem sprawowana jest niewłaściwie, bądź w rodzinie przejawiane są zachowania zagrażające prawidłowemu rozwojowi osobowości dziecka.

 

§ 70

 

1.          Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

2.          Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.

3.          Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

 

 

Rozdział XIII

Ceremoniał i tradycje szkoły

 

§ 71

 

1.          Szkoła Podstawowa nr 2 w Kielcach posiada hymn którym jest ROTA.

1)         Hymn szkoły  rozpoczyna uroczystości o których mowa w ust. 2 z wyjątkiem § 71 ust. 2 pkt.4;

2)         Obchody święta Odzyskania Niepodległości rozpoczyna hymn państwowy,
a hymn szkoły śpiewany jest jako drugi.

2.          Szkoła Podstawowa nr 2 w Kielcach posiada sztandar, z udziałem którego odbywają się następujące uroczystości:

1)         Ślubowanie klas I;

2)         Święto Szkoły;

3)         Pożegnanie klas VI;

4)         Święto Odzyskania Niepodległości – 11 XI.

3.          Sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach reprezentuje szkołę w uroczystościach państwowych odbywających się poza siedzibą szkoły.

4.          W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas VI (l - chłopiec
i  2 ‑ dziewczynki).

5.          Zasady wyboru pocztu sztandarowego:

1)         poczet sztandarowy wybierany jest decyzją Rady Pedagogicznej podczas obrad klasyfikacji końcoworocznej;

2)         członków pocztu sztandarowego powinna cechować duża kultura osobista, wzorowe zachowanie i bardzo wysokie osiągnięcia dydaktyczne;

3)         wybierane są dwa pełne składy pocztu sztandarowego.

6.          Nowo wybrany poczet sztandarowy przejmuje Sztandar Szkoły podczas uroczystego pożegnania klas VI – zgodnie z ceremoniałem zawartym w pkt.1, 2, 3

1)         Chorąży pocztu sztandarowego przekazującego sztandar wypowiada formułę: Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach im. Marii Konopnickiej. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę;

2)         Chorąży pocztu sztandarowego przyjmującego sztandar odpowiada:
Przyjmujemy od was sztandar, obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 2
w Kielcach im. Marii Konopnickiej;

3)         Chorąży przekazuje sztandar, a następnie przekazane są pozostałe oznaki pocztu sztandarowego.

 

§ 72

 

1.          Jako tradycję szkolną przyjmuje się:

1)         Ślubowanie klas I;

2)         Wigilię Szkolną;

3)         obchody Dnia Wiosny;

4)         Święto Szkoły;

5)         organizowanie Festynu Rodzinnego;

6)         organizowanie Rajdu Szkolnego z okazji Dnia Dziecka;

7)         Dni Sportu

8)         uroczyste Pożegnanie klas VI.

2.          W szkole organizuje się okolicznościowe akademie i apele szkolne.

3.          Podczas świąt i uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy.

 

§ 73

 

1.          W każdym roku szkolnym przyznawana jest Nagroda Szkoły dla ucznia klasy VI.

2.          Nagroda Szkoły wręczana jest podczas uroczystości Święta Szkoły.

3.          Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Szkoły określa odrębny regulamin (zał. nr. 9).

4.          Nagroda Szkoły jest nagrodą rzeczową finansowaną przez Radę Rodziców.

5.          Nagroda nie jest przyznawana jeżeli żaden z uczniów nie spełni wymogów Regulaminu Nagrody.

 

§ 74

 

1.          Ślubowanie i pasowanie uczniów klas I odbywa się w październiku.

2.          Tekst ślubowania:

„Ślubuję na sztandar szkoły być dobrym Polakiem. Będę się uczył jak kochać swoją Ojczyznę.

Jak dla Niej pracować kiedy dorosnę.”

3.          Podczas Uroczystego Pożegnania klas VI absolwenci składają na sztandar szkoły ślubowanie :

„Ja, absolwent Szkoły Podstawowej nr 2, przyrzekam dbać o dobre imię szkoły i sumienną pracą poszerzać zdobytą tu wiedzę. Przyrzekam nie zawieść moich wychowawców i nauczycieli, którzy włożyli dużo serca abym mógł się stać prawym człowiekiem i godnym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

§ 75

 

1.          Zmiany w Statucie Szkoły mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej
po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

 

 

Załącznik nr 1

 do Statutu Szkoły

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 2  W KIELCACH

 

Działania szkoły mają ukształtować

„Człowieka kochającego swą Ojczyznę, żyjącego w prawdzie, ceniącego
 wolność, czyniącego dobro, kierującego się miłością, dostrzegającego piękno świata,
kształtującego w sobie takie cechy jak uczciwość, sprawiedliwość i tolerancję”.

 

CELE OGÓLNE

CELE  SZCZEGÓŁOWE

1.         Kształcenie woli ucznia i zaspakajanie potrzeby przeżywania sukcesów.

 

Uczeń:

-         ma zapewnione optymalne warunki do rozwoju
i nauki, uwzględniające jego możliwości
i zainteresowania;

-         staje się obowiązkowy, systematyczny i wytrwały
w swoich działaniach;

-         zna swoje prawa i potrafi ich bronić;

-         bierze aktywny udział w życiu grupy, klasy i szkoły;

-         umie wyznaczyć sobie cele do zrealizowania i osiągnąć je;

-         wierzy we własne siły, dzięki czemu osiąga sukcesy.

2.         Kształtowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się- rozwijanie motywacji jako jednej
z najważniejszych sił ukierunkowujących działania uczniów.

 

Uczeń:

-         umie współpracować w grupie i w zespole;

-         jest tolerancyjny i pomaga swoim koleżankom i kolegom;

-         ma zapewnione równe szanse edukacyjne;

-         umie rozpoznać potrzeby innych i zająć wobec nich właściwą postawę;

-         rozumie, że wspólnota taka jak środowisko szkolne czy lokalne pełnią ważną rolę w życiu człowieka;

-         szanuje innych, ich godność i indywidualność;

-         dostrzega i interpretuje przyczyny swoich sukcesów lub porażek, co stanowi  

-         główny wyznacznik motywacji osiągnięć.

3.         Wspieranie rozwoju fizycznego  i zdrowotnego ucznia.

 

Uczeń:

-         umie dbać o własną sprawność fizyczną, umie racjonalnie zaplanować i wykorzystać swój czas wolny;

-         potrafi dbać o higienę osobistą i swój wygląd, umie zachować się w sposób nie zagrażający zdrowiu
i bezpieczeństwu;

-         potrafi stosować zasady prawidłowego odżywiania;

-         zna i stosuje w praktyce zasady ruchu drogowego;

4.         Przygotowanie do życia w rodzinie.

 

Uczeń:

-         rozumie i docenia wartość rodziny w życiu osobistym człowieka;

-         poznał i akceptuje swoją płciowość

-         rozumie swoje emocje, dotyczące koleżeństwa i przyjaźni;

5.         Wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia.

 

Uczeń:

-         umie uczyć się, pracować samodzielnie i twórczo, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania;

-         umie wypowiadać się i samodzielnie wyszukiwać potrzebne mu informacje;

-         umie zastosować w praktyce wiedze teoretyczną;

6.         Wspieranie rozwoju psychicznego ucznia.

 

Uczeń:

-         poznał swoją sferę uczuciową, umie myśleć wartościująco;

-         umie ocenić własne postępowanie i panować nad własnymi emocjami;

-         umie wyciągnąć właściwe wnioski bez wpływu emocji;

-         zachowuje poprawne kontakty z ludźmi – jest otwarty
i asertywny;

-         zna i stosuje zasady prawidłowego komunikowania się
z ludźmi;

-         dostrzega potrzeby drugiego człowieka;

-         unika zachowań agresywnych;

-         rozpoznaje i akceptuje pozytywne wzorce zachowania, wykorzystuje je w swoim życiu;

7.         Przygotowanie do życia we współczesnym świecie przyrody- młody ekolog.

 

Uczeń:

-         rozumie zależności istniejące w środowisku przyrody, dostrzega zmiany w nim zachodzące;

-         umie zachować się właściwie w stosunku do zwierząt
i otaczającej przyrody;

-         współpracuje z organizacjami ekologicznymi;

-         poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne, zna mechanizmy i skutki niepożądanych zmian w nim zachodzących.

8.         Przygotowanie do życia we współczesnym świecie techniki i mediów.

Uczeń:

-         rozpoznaje swoje predyspozycje techniczne, umie posługiwać się           

-         prostymi urządzeniami technicznymi;

-         przygotowany jest do życia w społeczeństwie informatycznym i informacyjnym;

-         umie świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze środków masowej komunikacji;

-         zna i wykorzystuje w praktyce podstawowe zasady posługiwania się komputerem i technologią informacyjną;

9.         Kształtowanie postaw patriotycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-         poznaje i szanuje dorobek kulturalny swojego regionu
i państwa, Europy, świata;

-         bierze czynny udział w tworzeniu życia kulturalnego szkoły i  środowiska lokalnego;

-         zna historię, kultywuje tradycje swojej szkoły;

-         zna, szanuje symbole narodowe;

-         bierze udział w obchodach świąt narodowych;

-         ma poczucie odrębności narodowej, a jednocześnie przynależności do Unii Europejskiej.

10.     Kształtowanie samorządności.

 

Uczeń:

-         umie pełnić różne funkcje w klasie i w szkole;

-         inicjuje oraz uczestniczy w akcjach charytatywnych;

-         zna i stosuje zasady demokracji;

-         ma wpływ na życie klasy i szkoły.

 

Załącznik nr 2

do Statutu Szkoły

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

 

Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie ma charakter profilaktyki polegającej na promocji zdrowia i zapobieganiu zagrożeniom poprzez radzenie sobie z wymogami życia.

Celem działań profilaktycznych jest zdiagnozowanie czynników ryzyka, czyli takich, które sprzyjają zachowaniom nieakceptowanym społecznie oraz ich osłabienie, jak również wzmocnienie czynników chroniących przed takimi zachowaniami. Przyjęte strategie, formy i metody działań profilaktycznych są dostosowane do celów oraz zasobów szkoły. Przedstawione działania angażują całe grono pedagogiczne szkoły
i dotyczą całej placówki.

 

 

„BEZPIECZEŃSTWO  NA  CO  DZIEŃ.”

 

Zadania

Formy realizacji

Efekty

Odpowiedzialni

 

Uwagi

 

-         kształtowanie oraz utrwalanie nawyków bezpiecznego poruszania się po drogach;

-         wdrażanie do właściwego zachowania się w szkole, miejscach użyteczności publicznej;

-         wdrażanie do bezpiecznego posługiwanie się narzędziami, przyborami i sprzętem szkolnym;

-         kształtowanie postaw asertywnych w stosunku do innych;

-         kształtowanie umiejętności planowania czasu wolnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

-         pogadanki

-         spotkania z policją

-         filmy dydaktyczne

-         udział w konkursach

-         gazetki

-         komiksy

-         ćwiczenia praktyczne

-         uczeń zna i stosuje w praktyce podstawowe przepisy ruchu drogowego;

-         uczeń bezpiecznie pokonuje drogę szkoła-dom;

-         uczeń bezpiecznie spędza wolny czas na przerwach
( na korytarzu, boisku szkolnym);

-         uczeń potrafi właściwie wykorzystać narzędzia, przybory oraz sprzęt szkolny

-         Dyrekcja szkoły

-         grono pedagogiczne

-         wychowawcy

-         nauczyciele

-         pedagog

-         bibliotekarze

-         wychowawcy świetlicy

-         personel obsługi szkoły

-         policja

-         rodzice

-udział w konkursach np.                       „Jabłko lub cytryna”

„Odblaskowe pierwszaki” itp.

-ćwiczenia praktyczne w stosowaniu znajomości przepisów ruchu drogowego mogą odbywać się np.

podczas wyjść do kina, teatru, podczas wyjazdów na wycieczki całodniowe, pobytów  na Zielonych szkołach.

 

Diagnozowanie środowiska uczniowskiego

Formy

Odpowiedzialni

Zebranie oraz przekazanie informacji

1. Sprawdzenie wiadomości dotyczących bezpiecznego zachowania się na drodze i w miejscu publicznym.

Sprawdzian

Nauczyciel

Zespół Wychowawczy, Rada Pedagogiczna

2. Sprawdzenie umiejętności dotyczących bezpiecznego zachowania się na drodze i w miejscach publicznych.

Obserwacja

Wychowawca

j.w

3. Rozpoznawanie przyczyn nieodpowiednich zachowań.

Rozmowa

Ankieta

Pedagog

Wychowawca

j.w

4. Rozpoznawanie czynników występujących w szkole, a przyczyniających się do występowania nieakceptowanych zachowań.

Rozmowa

Ankieta

Pedagog

Wychowawca

j.w

 

Diagnozowanie środowiska uczniowskiego

Formy

Odpowiedzialni

Zebranie oraz przekazanie informacji

1.Rozpoznawanie zachowań problemowych uczniów w szkole.

Ankieta, Obserwacja,

Rozmowa

 

Pedagog, Nauczyciel, Wychowawca

Zespół Wychowawczy, Rada Pedagogiczna

2. Rozpoznawanie motywów i przyczyn podejmowania zachowań problemowych.

Zajęcia warsztatowe, Ankieta

Pedagog, Wychowawca

j.w

3. Rozpoznawanie czynników ryzyka występujących w szkole.

Obserwacja, Rozmowy indywidualne

Pedagog

Wychowawca

j.w

 

„NIE”  DLA  AGRESJI”

 

Zadania

Formy Realizacji

Efekty

Odpowiedzialni

Uwagi

-         kształtowanie umiejętności rozpoznawania uczuć innych osób i kontrolowania własnego zachowania;

-         uświadomienie uczniom, że szkoła jest środowiskiem społecznym, w którym należy zgodnie współdziałać;

-         wskazanie uczniom różnych, społecznie akceptowanych sposobów postępowania w szkole i poza nią;

-         dostarczenie dziecku informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w szkole;

-         umocnienie w uczniach wiary we własne możliwości;

-         kształtowanie postaw tolerancji oraz asertywności;

-         wspomaganie rozwoju zainteresowań i uzdolnień;

-         nakłanianie do pracy na rzecz innych,;

-         kształtowanie właściwej współpracy z Rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

-         pogadanki

-         prelekcje

-         apele

-         prezentacje klas

-         gazetki

-         konkursy

-         zajęcia integracyjne np. wycieczki, Zielone szkoły itp.

-         uczeń potrafi kontrolować swoje zachowanie;

-         stara się przestrzegać obowiązujące normy zachowań w szkole oraz poza szkołą;

-         angażuje się w życie klasy i szkoły;

-         stara się pomagać innym;

-         dba o bezpieczeństwo własne oraz kolegów;

-         w razie potrzeby wie , gdzie szukać skutecznej pomocy;

-         rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

-         Dyrekcja szkoły

-         grono pedagogiczne

-         pracownicy obsługi

-         rodzice

 

 

 

Diagnozowanie środowiska uczniowskiego

Formy

Odpowiedzialni

Zebranie oraz przekazanie informacji

1.Diagnozowanie zachowań agresywnych występujących w szkole.

Ankieta, Obserwacja,

 

 

Pedagog, Nauczyciele, Wychowawca

Zespół Wychowawczy, Rada Pedagogiczna

2. Poznanie motywów podejmowanych przez uczniów zachowań agresywnych.

Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem metod aktywizujących,

Pedagog, Wychowawca

j.w

3. Poznanie przyczyn podejmowania zachowań agresywnych.

Zajęcia warsztatowe

Pedagog

Wychowawca

j.w

 

„ŚWIADOME  DOJRZEWANIE.”

 

Zadania

Formy realizacji

Efekty

Odpowiedzialni

Uwagi

-         kształtowanie nawyków dbałości o higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzny;

-         zaznajomienie z zasadami prawidłowego odżywiania się;

-         kształtowanie umiejętności racjonalnego planowania rozkładu dnia;

-         dbałość o rozwijanie sprawności fizycznej (aktywny wypoczynek);

-         zachęcanie do systematycznego korzystania z zajęć profilaktyczno-ruchowych

-         ( gimnastyka korekcyjna, zajęcia Świetlicy plus);

-         przekazanie informacji dotyczących okresu dojrzewania;

-         wskazanie sposobów radzenia sobie z emocjami w okresie dojrzewania wraz z podaniem odpowiedniej literatury).

 

-         pogadanki;

-         prelekcje;

-         spotkania z pielęgniarką szkolną;

-         spotkania z pedagogiem;

-         spotkania z psychologiem;

-         spotkania z lekarzem;

-         filmy dydaktyczne;

-         udział w konkursach;

-         gazetki szkolne;

-         uczeń jest wyposażony w wiedzę oraz umiejętności z zakresu zdrowego stylu życia oraz higieny osobistej;

-         potrafi radzić sobie z emocjami;

-         potrafi i wie do kogo zwrócić się o pomoc , radę w nurtujących go problemach;

-         Dyrekcja szkoły

-         wychowawcy

-         nauczyciele przedmiotów;

-         katecheci;

-         pedagog;

-         pielęgniarka;

-         pracownicy Poradni Psychologiczno-pedagogicznej;

-         rodzice

 

 

„VETO  DLA  UZALEŻNIEŃ”.

 

Zadania

Formy realizacji

Efekty

Odpowiedzialni

Uwagi

-         zaznajomienie uczniów z zagrożeniami związanymi z alkoholem, nikotyną, narkotykami, lekomanią,

      komputerem

-         ukształtowanie umiejętności rozróżniania terminów:

-         używanie-nadużywanie (dotyczy substancji chemicznych np. leków, komputera);

-         kształtowanie umiejętności odczytywania oraz właściwego reagowania na  różne, niepokojące sygnały w zachowaniu rówieśników;

-         wdrażanie do stosowania ograniczonego zaufania

-         wobec rówieśników, starszych kolegów oraz dorosłych.

 

 

-         filmy

-         plakaty

-         gazetki

-         konkursy

-         w przypadkach zaistniałych zagrożeń spotkania z policją;

 

-         uczeń wie jakie są przyczyny oraz skutki nałogów;

-         potrafi powiedzieć

-         „nie” w sytuacjach zagrożenia;

-         zna wartość zdrowia i życia;

-         celowo i świadomie korzysta z komputera, telefonu;

-         Dyrekcja szkoły

-         grono pedagogiczne

-         pracownicy obsługi

-         rodzice

-         w razie potrzeby pracownicy policji, służby zdrowia, innych placówek oświatowych.

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Statutu Szkoły

 

 

Regulamin  Uczniowski.

 

Regulamin Uczniowski zawiera prawa i obowiązki uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach wynikające ze Statutu Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Planu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki. Zobowiązuje uczniów do pilnej i systematycznej nauki oraz wytrwałej pracy nad rozwojem osobowości. Określa zasady współżycia uczniów, nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość, szacunek. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz niezbędnych warunków umożliwiających jego wszechstronny rozwój.

 

UCZEŃ MA PRAWO DO:

 

1.          Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych        
i koleżeńskich, także zachowania dyskrecji ze strony nauczycieli.

2.          Wykorzystania wszystkich możliwości szkoły w przejawianiu własnej aktywności
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

3.          Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, odpoczynku w przerwach międzysekcyjnych oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

4.          Swobodnego wyrażania myśli i przekonań w tym dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych, religijnych- jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

5.          Przedstawiania własnych problemów wychowawcy klasy, innym nauczycielom, dyrektorowi szkoły oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, czy też wyjaśnień.

6.          Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, między innymi poprzez prawo uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, innych imprezach organizowanych przez szkołę.

7.          Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach itp. zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

8.          Znajomości Szkolnego Systemu Oceniania.

9.          Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

10.      Pomocy koleżeńskiej i w miarę możliwości pomocy ze strony szkoły w przypadku trudności w nauce.

11.      Korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego oraz
w uzasadnionych przypadkach indywidualnego toku nauczania.

12.      Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających szkole.

 

UCZEŃ  MA  OBOWIĄZEK:

 

1)         pilnie i systematycznie wykonywać obowiązki szkolne, tzn. systematycznie
i punktualnie uczęszczać na zajęcia, właściwie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę podczas lekcji, a także starannie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych w domu,

2)         przestrzegać zasad bezpiecznego postępowania w szkole i poza nią tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych,

3)         dbać o własne zdrowie i rozwój zgodnie z wiedzą uzyskaną w toku kształcenia w szkole oraz warunkami, jakie są w niej zapewnione,

4)         dbać o mienie szkoły, własne i innych osób,

5)         naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,

6)         kulturalnie odnosić się do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców,

7)         przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,

8)         szanować światopoglądy i zapatrywania innych ludzi,

9)         pomagać potrzebującym, dla których pomoc młodego człowieka może być użyteczna,

10)     chronić przyrodę, nie niszczyć roślin, nie dręczyć zwierząt,

11)     uczestniczenia w uroczystościach szkolnych w stroju galowym, na  który składają się:

a)     dla dziewcząt: biała bluzka z kołnierzykiem, z rękawem, czarna lub granatowa spódnica nie krótsza niż do kolan, buty inne niż sportowe;

b)     dla chłopców: biała koszula z kołnierzykiem, z długim rękawem, czarne lub granatowe spodnie (nie dżinsowe i nie dresowe), buty inne niż sportowe;

Dodatkowym elementem stroju galowego dla uczniów reprezentujących szkołę na zewnątrz i występujących podczas uroczystości na terenie szkoły jest tarcza przypięta do bluzki lub koszuli na piersi z lewej strony.

12)     dbać o czystość osobistą i schludny wygląd na terenie szkoły (mundurek szkolny, bez biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu, włosy czyste,
w naturalnym kolorze, krótkie, czyste paznokcie),

13)     kulturalnie zachowywać się w miejscach publicznych,

14)     godnie reprezentować szkołę poza jej obrębem,

NAGRODY:

1)         Pochwała wychowawcy w obecności klasy.

2)         Pochwała Dyrektora Szkoły w obecności uczniów oraz nauczycieli.

3)         List pochwalny do rodziców.

4)         Dyplom uznania.

5)         Nagroda rzeczowa.

6)         Nagroda Szkoły.

7)         Świadectwo z biało- czerwonym paskiem.

KARY:

1)             Upomnienie wychowawcy klasy.

2)             Upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły.

3)             Zakaz uczestniczenia w imprezach klasowych i szkolnych.

4)             Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.

5)             Przeniesienie do równorzędnej klasy.

6)             Przeniesienie ucznia spoza rejonu do szkoły w rejonie, w którym mieszka.

7)             Przeniesienie do innej szkoły po spełnieniu określonych wymogów.

 

 

                                                                                                                                                                     Załącznik nr 4

do Statutu Szkoły

 

Kontrakt nr

 

spisany dnia ..................................................................................................................................

 

pomiędzy:

 

uczniem .........................................................................................................................................

 

rodzicami ......................................................................................................................................

 

wychowawcą klasy ........................................................................................................................

 

I.                    Opis zachowań problemowych ucznia ............................................................................

               .........................................................................................................................................

               .........................................................................................................................................

II.                 Na spotkaniu z udziałem wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, rodziców

             podjęto następujące ustalenia:

Uczeń zobowiązuje się do:

§          dostosowania się do przepisów zawartych w Statucie Szkoły,

§          poprawnej postawy wobec innych dzieci, nauczycieli i pracowników szkoły,

§          systematycznej nauki i wywiązywania się z zadań dydaktycznych zleconych
przez nauczycieli,

§          regularnego uczęszczania do szkoły/całkowite wykluczenie spóźnień i ucieczek
z lekcji.

Osobami wspierającymi ucznia w realizacji postanowień kontraktu są:

Wychowawca klasy, który otoczy dziecko szczególną kontrolą pod względem   zachowań, osiągnięć dydaktycznych, frekwencji i będzie na bieżąco informował   rodziców  o postępach
w nauce i zachowaniu.

Rodzice, którzy przyjmują na siebie obowiązek;                    

§          regularnego kontaktu ze szkołą /przynajmniej raz w tygodniu/;

§          codziennej kontroli zeszytów syna i dopilnowanie aby dziecko odrabiało  prace domowe;

§          w przypadku choroby syna (córki) lub innego usprawiedliwionego powodu nieobecności powiadomienia wychowawcy;

§          podjęcia współpracy z nauczycielami przedmiotów: .......................................................

...........................................................................................................................................

Nie wywiązywanie się z powyższych ustaleń zawartego kontraktu spowoduje następujące konsekwencje:

§          upomnienie Dyrektora Szkoły (jednokrotnie);

§          nagana Dyrektora Szkoły powiązana z zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz (jednokrotnie);

§          przeniesienie do klasy równoległej – jeden raz w ciągu całej edukacji w szkole podstawowej;

§          przeniesienie ucznia spoza rejonu do szkoły w rejonie w którym uczeń mieszka;

§          przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

 

 

Podpis rodzica:                   Podpis ucznia:            Podpis pedagoga:             Podpis wychowawcy:

 

........................                    .......................             .............................             .................................

 

                                          Załącznik Nr 5

do Statutu Szkoły

 

 

REGULAMIN

RADY PEDAGOGICZNEJ

 

§ 1

 

I.   W skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kielcach wchodzą wszyscy  nauczyciele zatrudnieni w szkole.

1.          Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

2.          Członkowie Rady Pedagogicznej tworzą:

1)         Zespoły stałe o określonych zadaniach:

-         Zespół samokształceniowy nauczycieli nauczania zintegrowanego;

-         Zespół samokształceniowy nauczycieli klas czwartych;

-         Zespół samokształceniowy nauczycieli klas piątych;

-         Zespół samokształceniowy nauczycieli klas szóstych;

-         Zespół wychowawczy;

2)         Zespoły o zmiennym składzie powoływane do określonych zadań. Zespoły pracują wg rocznych planów zatwierdzonych przez Radę  Pedagogiczną.

3)         Komisje stałe o określonych zadaniach:

-         Komisja inwentaryzacyjna;

-         Komisja likwidacyjna;

-         Komisja wnioskowa- powoływana raz w roku w składzie 3 osób;

-         Komisja d/s higieny i bezpieczeństwa pracy;

-         Komisja socjalna;

-         Komisja ds. zapomóg zdrowotnych

4)         Komisje o zmiennym składzie, powoływane do określonych zadań:

-       skrutacyjna;

-       egzaminacyjna;

-       d/s estetyki i higieny szkolnej;

-       inne.

 

 

 

§ 2

 

II.    Zasady pracy Rady Pedagogicznej.

1.          Obrady Rady Pedagogicznej mogą mieć postać:

1)         Zebrań plenarnych:

-         zatwierdzających (np. plan pracy dydaktyczno-wychowawczej;)

-         podsumowujących pracę danego semestru.

2)         Zebrań klasyfikacyjnych ( I i II semestr).

3)         Zebrań analizujących wyniki pracy w połowie I i II semestru (listopad, marzec).

4)         Rad szkoleniowych.

5)         Rad nadzwyczajnych.

6)         Zebrań organizowanych w miarę bieżących potrzeb (np. wybór kandydatury
do przyznania Nagrody Szkoły).

2.          Obrady Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:

1)         Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

2)         Organu prowadzącego szkołę.

3)         Na wniosek co najmniej 1 / 3 członków Rady Pedagogicznej.

3.          Procedura obrad Rady Pedagogicznej:

1)         Obrady  zamykają się w ramach czasowych 2 godzin z wyjątkiem rad  

klasyfikacyjnych i plenarnych.

2)         Przewodniczący jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminie, porządku zebrania i przydzielonych zadaniach (przynajmniej na 3 dni przed zebraniem) zarządzeniem zamieszczonym w zeszycie informacyjnym.

3)         Głosu w dyskusji udziela przewodniczący Rady Pedagogicznej, który ma również prawo odebrania dyskutantowi głosu, tylko i wyłącznie wtedy gdy głos nie jest związany z omawianym tematem.

 

§ 3

 

III.   Uprawnienia i zadania Rady Pedagogicznej.

1.          Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

2.          Obrady  Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3.          Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do podejmowania uchwał,  wniosków
w głosowaniu tajnym lub jawnym. Z przyjęciem zasady większości głosów.

4.          Rada Pedagogiczna opracowuje projekt Statutu Szkoły oraz projektuje jego zmiany.

5.          Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6.          Zatwierdza:

-         plany pracy szkoły,

-         wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.

7.          W przypadku absencji ucznia z przyczyn nieusprawiedliwionych Rada Pedagogiczna większością głosów może wyrazić zgodę (na prośbę rodzica, prawnego opiekuna ucznia) na egzamin klasyfikacyjny.

8.          W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych nie więcej niż raz w całym cyklu kształcenia na danym etapie edukacyjnym.

9.          Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna (za zgodą nauczyciela przedmiotu, z którego odbył się egzamin) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

10.      Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach:

-          innowacji  i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

-          przeniesienia ucznia, który jest z poza rejonu do szkoły, w rejonie której uczeń mieszka.

11.      Rada Pedagogiczna opiniuje w sprawach:

1)         Projektu planu finansowego szkoły.

2)         Organizacji pracy szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć obowiązkowych
 i nadobowiązkowych.

3)         Wniosków o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli.

4)         Przydziału zajęć dodatkowych w ramach pensum godzin pracy.

5)         Powoływania  wicedyrektora szkoły (kandydatura).

6)         Oceny pracy Dyrektora Szkoły.

12.      Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem:

1)           Do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora.

2)           Do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej.

3)           Do Dyrektora Szkoły o zaproszenie na posiedzenia Rady Pedagogicznej wybranych przedstawicieli Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, władz oświatowych, samorządowych oraz innych wybranych przez siebie gości.

4)           Do Dyrektora Szkoły o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia, bądź zespół klasowy, do którego uczeń należy.

13.      Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:

1)           Zapoznania się z zarządzeniami podanymi przez przewodniczącego
i potwierdzenia tego własnoręcznym podpisem w zeszycie informacyjnym.

2)           Zapoznania z treścią protokołu z każdego posiedzenia Rady Pedagogicznej
w ciągu 7 dni od napisania protokołu (księga protokołów udostępniona
w sekretariacie szkoły).

3)           Przygotowania na posiedzenia Rady Pedagogicznej przydzielonego  zagadnienia wynikającego z planu pracy szkoły.

4)           Uczestnictwa w posiedzeniach rady, a w razie nieobecności usprawiedliwienia ich.

5)           Aktywnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej.

6)           Realizacji podjętych uchwał i wniosków bez względu na własne stanowisko, ale z możliwością zgłoszenia do protokołu swoich uwag.

7)           Zachowania tajemnicy obrad.

8)           Prezentowania właściwych zachowań-taktu, kultury osobistej i pedagogicznej przy rozwiązywaniu spraw konfliktowych.

9)           W przypadku wnoszonych przez członków Rady Pedagogicznej poprawek
do protokołu, o ich wprowadzeniu decyduje w głosowaniu jawnym lub tajnym większość głosów.

10)       Przestrzegania powyższego regulaminu.

14.      Uprawnienia i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

           Przewodniczący:

1)         Przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.

2)         Jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminie, porządku zebrania i przydzielonych zadaniach (na 3 dni przed zebraniem) zarządzeniem zamieszczonym w zeszycie informacyjnym.

3)         Nie dopuszcza do realizacji uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

4)         W przypadku wnioskowania przez Radę Pedagogiczną o odwołanie nauczyciela w ciągu 14 dni, przeprowadza postępowanie wyjaśniające .

5)         Podejmuje decyzję o udziale w posiedzeniach osób, które nie są członkami Rady Pedagogicznej.

6)         Udziela głosu w dyskusji, ma również prawo odebrania dyskutantowi głosu, tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nie jest ten głos związany z omawianym tematem.

15.      Dokumentacja Rady Pedagogicznej:

1)         Księga protokołów z posiedzenia Rady Pedagogicznej.

2)         Protokoły z wnioskami pisane są przez członków Rady Pedagogicznej (wg ustalonego porządku) w ciągu 7 dni, a ewentualne poprawki wnoszone są na następnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i wpisywane do księgi protokołów.

3)         Protokoły z zebrań i realizacji zadań stałych zespołów Komisji Rady   Pedagogicznej.

4)         Protokoły dotyczące pracy Zespołów i  Komisji powoływanych okresowo, włączone są do Księgi protokołów Rady Pedagogicznej.

 

 

Załącznik Nr 6

Do Statutu Szkoły

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

Opracowany na podstawie aktów prawnych:

-         Zarządzenia MOiW z dnia 21.02.1987r. w sprawie organizacji zasad działania świetlic dla dzieci i młodzieży szkolnej /Dz.Urz. MOiW Nr11 z 22.10.1987r./,

-         Rozporządzenia MEN z dnia 15.02.1999 w sprawie ramowego statutu publicznej  sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum /Dz.U. Nr 14
z 23.02.1999r./

 

§ 1

 

1.         Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom, wychowankom świetlicy, zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2.         Do zadań świetlicy należy:

1)       organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

2)       organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,
w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3)       ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

4)       upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

5)       rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

6)       współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków świetlicy.

7)       organizowanie dożywiania uczniów poprzez umożliwienie im korzystania
z obiadów w stołówce szkolnej.

 

 

§ 2

 

1.         Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

2.         Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rocznym planem wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznym świetlicy szkolnej (w oparciu o program wychowawczy szkoły
i autorski program opiekuńczo-wychowawczy świetlicy szkolnej).

3.         Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 - 16.30.

4.         Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków
w grupie wynosi do 25 uczniów. W przypadkach uzasadnionych przejściowymi trudnościami - 30 uczniów.

5.         Wychowawca świetlicy pełni codziennie dyżury w stołówce w czasie wydawania obiadów.

6.         Wychowawca kontroluje obecność dzieci zapisanych do świetlicy.

7.         Wychowawca prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

8.         Rodzice którzy polecają dzieciom samodzielny powrót do domu, bądź wykonanie czynności związanych z koniecznością opuszczania terenu szkoły, każdorazowo zobowiązani są do powiadomienia o tym, w formie pisemnej, wychowawcy świetlicy.

9.         Na początku każdego roku szkolnego powoływana jest Rada Rodziców Świetlicy.

10.     Świetlica wyposażona jest w niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

§ 3

 

1.         Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas „0”-III, w tym w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących.

2.         W uzasadnionych przypadkach przyjmowani są uczniowie klas starszych.

3.         Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy i do dożywiania dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: z-ca dyrektora szkoły, kierownik świetlicy,  wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, przedstawiciel Rady Rodziców.

4.         Kwalifikowania i przyjmowania uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

5.         Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy określa wewnętrzny regulamin świetlicowy. 

 

§ 4

 

1.         Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele wychowawcy.

2.         Bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

 

§ 5

 

1.         W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1)       roczny plan pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej świetlicy szkolnej, miesięczne plany pracy, tygodniowy rozkład zajęć,

2)       dzienniki zajęć,

3)       protokoły z posiedzeń Zespołu Wychowawców Świetlicy,

4)       protokoły z posiedzeń komisji kwalifikacyjnej, kwalifikującej uczniów do świetlicy i do dożywiania,

5)       karty zgłoszeń dzieci do świetlicy,

 

  

                                                                                             

 

                   Załącznik nr 7

   do Statutu Szkoły

 

 

REGULAMIN

BIBLIOTEKI I CZYTELNI

 

§1

 

1.          Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

2.          Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

3.          Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.

4.          Czasami jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów (wyjątkowo – z powodu trudnych warunków lokalowych).

5.          Lokal biblioteki składa się z 2 pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.

6.          Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne, które umożliwiają:

1)         bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów;

2)         zorganizowanie warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.

7.          Biblioteka gromadzi materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania, które służą wypełnianiu zadań biblioteki.

8.          Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  zgodnie z organizacją roku szkolnego.

9.          Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania
w bibliotece skontrum.

10.      Praca zorganizowana jest w ten sposób, że 1/3 czasu pracy każdego
pracownika przeznaczona jest na prace techniczne.

 

 

§ 2

 

1.          Nadzór bezpośredni nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

1)         zapewnia pomieszczenia i wyposażenie warunkujące prawidłową prace biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

2)         zatrudnia, zgodnie z obowiązującymi normami, wykwalifikowaną kadrę, powierza jednemu nauczycielowi obowiązek kierowania biblioteką, zatwierdza przydziały czynności pracowników biblioteki;

3)         zapewnia realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych biblioteki;

4)         zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki – w sposób umożliwiający prowadzenie planowego, racjonalnego systemu zakupów materiałów bibliotecznych i koniecznego sprzętu;

5)         kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów biblioteki;

6)         zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada
za protokolarne przekazanie biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika;

7)         zatwierdza regulamin biblioteki;

8)         może przyjmować studentów na praktykę pedagogiczną.

 

§ 3

 

1.          Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły.

2.          Wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustala się na początku roku  

           kalendarzowego.

3.          Propozycje wydatków na uzupełnianie zbiorów opiniuje Rada Pedagogiczna.

4.          Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych  

          ofiarodawców.

5.          Biblioteka może zdobywać środki na wydatki, prowadząc działalność gospodarczą, 

          która  nie może odbywać się kosztem realizacji podstawowych zadań.

 

§4

 

1.          Zadania biblioteki.

1)         gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;

2)         obsługa użytkowników przez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

3)         zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

4)         podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania – różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej
i medialnej; wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

5)         przysposabianie uczniów do samokształcenia; działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek;

6)         rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych;

7)         pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole;

 

§ 5

 

1.          Zadania nauczyciela-bibliotekarza.

1)         Praca pedagogiczna:

a)      udostępnianie zbiorów – zgodnie z regulaminem biblioteki,

b)      prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej,

c)      prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

d)      udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej – zgodnie
z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania,

e)      prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką
i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

f)        informowanie nauczycieli i wychowawców, na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki, o poziomie czytelnictwa
w poszczególnych klasach.

2.          Praca organizacyjno-techniczna:

a)      gromadzenie zbiorów,

b)      ewidencja i opracowanie zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)      selekcja zbirów,

d)      organizacja udostępniania zbiorów,

e)      organizacja warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, itp),

f)        prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,

g)      sporządzanie planu pracy biblioteki.

 

§ 6

 

1.          Prawa i obowiązki czytelników.

1)         czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki;

2)         korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki;

3)         jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu;

4)         czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji;

5)         korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin;

6)         w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza;

7)         wszystkie wypożyczone książki winny być zwrócona przed końcem roku szkolnego;

8)         czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych
z biblioteki;

9)         uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego;

10)      obowiązkiem czytelnika jest przestrzeganie regulaminu biblioteki;

2.          Obowiązki nauczycieli i wychowawców.

1)         współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania.

2)         współpraca w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów.

3)         współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

4)         pomoc w selekcji zbiorów.

5)         współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego.

6)         znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu.

 

 

Załącznik Nr 8

do Statutu Szkoły

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

§ 1

 

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest: uczestnictwo uczniów
w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz współdziałanie uczniów
z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły, rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę, kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 

§ 2

 

1.          Do zadań samorządu należy:

1)         organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie Szkoły;

2)         przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej;

3)         współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy uczniom, znajdującej się
w trudnej sytuacji materialnej;

4)         dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społeczno-użytecznej w środowisku;

5)         organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, napotykającym trudności
w nauce i w środowisku rówieśniczym;

6)         dbanie w całokształcie swej działalności, o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

7)         rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych;

8)         angażowanie wszystkich klas do prac na rzecz szkoły.

 

§ 3

 

1.          Uprawnienia samorządu obejmują:

1)         przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów oraz przedstawienie wniosków i opinii dotyczących realizacji prawa do zapoznania się
z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)         wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej oraz przedstawienie wniosków i opinii dotyczących realizacji prawa do jawnej
i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz prawa do nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny;

3)         przedstawienie wniosków i opinii dotyczących realizacji prawa do organizacji życia   szkolnego, które umożliwi zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwojową i zaspakajania własnych zainteresowań, a także prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

4)         wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, apeli itp., w celu informowania   uczniów o swojej działalności;

5)         organizowanie akcji charytatywnych;

6)         zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary;

7)         dysponowanie w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi
w posiadaniu   samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez uczniów;

8)         opiniowanie pracy nauczyciela podczas oceny jego pracy wyłącznie na prośbę Dyrektora  Szkoły,

9)         opiniowanie programu wychowawczego szkoły i wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

10)     występowanie z wnioskiem do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej
w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

 

§ 4

 

1.          Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego.

2.          Najwyższą władzą samorządów: klasowego i uczniowskiego jest ogólne zebranie ich członków;

3.          Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego:

1)       na czele samorządu uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego;

2)       samorząd uczniowski tworzą samorządy klasowe;

3)       samorząd klasowy składa się z:

a)      przewodniczącego

b)      zastępcy przewodniczącego

c)      skarbnika

4)       w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

a)      przewodniczący szkoły

b)      zastępca przewodniczącego szkoły

c)      sekretarz

d)      skarbnik

e)      przewodniczący poszczególnych  sekcji samorządu, które tworzy się
w danym roku szkolnym (poszczególne sekcje działają w oparciu
o przyjęty plan pracy).

 

4.          Rada Samorządu realizuje zadania określone § 2 korzystając z uprawnień zawartych w § 3.

5.          Uczniowie działający w samorządzie mogą pracować w sekcjach: naukowej, kulturalno – rozrywkowej, organizacyjno - porządkowej i sportowej. Jeżeli istnieje taka potrzeba można utworzyć inne sekcje.

6.          Regulamin wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego:

1)       Rada wybierana jest na okres jednego roku szkolnego,

2)       Ordynacja wyborcza:

a)      wybory powinny zakończyć się najpóźniej w trzecim tygodniu nauki nowego roku szkolnego;

b)      Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez samorządy klasowe wszystkich klas;

c)      wybory są tajne;

d)      Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje ten uczeń, który uzyska największą liczbę głosów;

e)      Przewodniczący w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim i opiekunem Samorządu wybiera:

٠         Zastępcę,

٠         Skarbnika,

٠         Sekretarza,

٠         przewodniczących sekcji samorządu.

7.          Ukonstytuowana Rada Samorządu Uczniowskiego  we współpracy z opiekunem samorządu opracowuje plan pracy i przedstawia dyrekcji szkoły i społeczności uczniowskiej.

8.          Kadencja samorządu uczniowskiego trwa przez okres roku szkolnego. Uczeń może pełnić te same funkcje pochodzące z wyboru nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 

§ 5

 

1.          Opiekuna samorządu wybiera dyrekcja szkoły na początku roku szkolnego.

2.          Opiekunem samorządu może być tylko nauczyciel.

3.          Do obowiązków opiekuna samorządu uczniowskiego należy:

1)         udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i dyrekcji szkoły,

2)         zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków  

                   organizacyjnych do samorządnej działalności uczniów;

3)         czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie  

dysponowania jego funduszami;

4)         informowanie uczniów o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw

uczniowskich;

5)         inspirowanie nauczycieli /wychowawców/ do współpracy z samorządem
i udzielanie mu pomocy w jego działalności;

6)         uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły  i Radę Pedagogiczną;

7)         reprezentowanie interesów ogółu społeczności uczniowskiej oraz orzecznictwo interesów ogółu społeczności uczniowskiej przez zgłoszenie zaistniałych  konfliktów  dyrekcji szkoły lub radzie pedagogicznej;

8)         pomoc w tworzeniu planu działań samorządu na  dany rok szkolny.

 

 

§ 6

 

1.          Rada Samorządu współdziała z młodzieżowymi organizacjami ideowo - wychowawczymi  i organizacjami społecznymi w realizacji zadań.

2.          Rada Samorządu współpracuje z wychowawcami klas i władzami szkoły; uzgadnia
z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

3.          Rada Samorządu informuje ogół uczniów o swojej działalności .

4.          Zebrania, narady, spotkania itp. wynikające z działalności samorządów odbywają się przynajmniej raz w miesiącu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych lub za zgodą dyrekcji podczas zajęć.

 

§ 7

 

1.          Samorządy mogą posiadać własne fundusze , które służą do finansowania ich działalności; dysponentem funduszów jest Rada Samorządu, w porozumieniu
z opiekunem.

1)         Fundusze samorządów mogą być tworzone:
a)    z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,
b)    z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
c)    ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje
       i instytucje.
 

 

 

    Załącznik Nr 9

do Statutu Szkoły

 

Regulamin przyznawania rocznej nagrody Szkoły Podstawowej nr 2
 im. Marii Konopnickiej

 

1.          Nagroda Szkoły za każdy rok szkolny będzie wręczana w Dniu Święta Szkoły
w czasie obchodów każdej kolejnej rocznicy urodzin Patronki- Marii Konopnickiej-Dzień ten został wybrany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną jako dzień Patronki Szkoły- Marii Konopnickiej.

2.          Do nagrody mogą być wytypowania uczniowie klas VI, którzy:

1)         odnoszą znaczące sukcesy w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych;

2)         uzyskali w klasie V i w I semestrze klasy VI średnią ocen co najmniej 5,2
- w tym nie więcej niż jedną ocenę dobrą otrzymują najwyższe oceny
    z zachowania;

3)         wyróżniają się na terenie szkoły w pracach przynajmniej jednej organizacji uczniowskiej, bądź aktywnością własną na rzecz szkoły lub klasy.

3.          Nagrodę otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie powyższe warunki.
W przypadku większej liczby kandydatów nagrodę otrzymuje ten uczeń, który uzyskał najwyższe osiągnięcia.

4.          Kandydaturę podaje wychowawca uzasadniając ją pisemnie, samorząd ustosunkowuje się pisemnie do podanych kandydatur, ewentualnie zgłasza swoje kandydatury z uzasadnieniem. Ostateczny wybór i zatwierdzenie kandydatów do nagrody dokonuje Rada Pedagogiczna, nagroda wraz z honorowym dyplomem zostaje wręczona na uroczystościach związanych ze Świętem Szkoły.

 

 

Załącznik Nr 10

do Statutu Szkoły

 

REGULAMIN

 

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2

im. Marii Konopnickiej w Kielcach

 

 

I.                   Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.          Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, zwana dalej „Radą” jest samorządnym przedstawicielem reprezentującym rodziców, współpracującym
z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami: nadzorującym i prowadzącym, organizacjami młodzieżowymi działającymi
w szkole, organizacjami społecznymi zrzeszającymi uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły.

reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.          Rada działa na podstawie:

a)          Art. 53, 54 Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

b)         Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach,

c)          Niniejszego Regulaminu.

 

§  2

 

1.          Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

2.          Kadencja Rady i jej organów trwa (1 )rok począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji, jej skład powinien być uzupełniany
o przedstawicieli rodziców klas pierwszych w miejsce rodziców uczniów, którzy ukończyli szkołę lub zrezygnowali ze współpracy z Radą.

3.          W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4.          Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada
w głosowaniu jawnym.

 

§ 3

 

1.          Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco-doradczym.

2.          Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

 

 

II.                Wybory do Rady

 

§ 4

 

1.          Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2.          Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.

3.          Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

4.          Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

 

§ 5

 

1.          Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana
w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

 

§ 6

 

1.          Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

 

§ 7

 

1.          Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.

2.          Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu,
w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

 

§ 8

 

1.          Obwieszenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków Dyrektora Szkoły.

2.          Pierwsze posiedzenie rady powinno się odbyć nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

 

III.             Władze rady

 

§ 9

 

1.          Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 

§ 10

 

1.          Przewodniczący Rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz, reprezentuje Radę wobec Rady Pedagogicznej, Dyrekcji szkoły - organów prowadzących i nadzorujących szkołę.
Przewodniczący może uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniów,

2.          Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności,

3.          Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń,

4.          Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę,

5.          Członków w składzie dwu- lub trzy osobowym.

6.          Komisję Rewizyjną w składzie dwuosobowym, których członkowie przeprowadzają okresowe kontrole działalności Rady, realizację jej decyzji, prawidłowość gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady oraz gospodarowania jej majątkiem. Sprawozdanie i wnioski z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada raz w roku Radzie.

 

§ 11

 

1.          Rada Rodziców o swych decyzjach informuje wszystkich rodziców na zebraniach           
z Trójkami Klasowymi i decyzje te są obowiązujące dla wszystkich rodziców              
i  uczniów.

2.          Przewodniczący Rady raz w roku szkolnym składa na obradach Rady Pedagogicznej sprawozdanie z działalności oraz preliminarz budżetowy.

3.          Rada Rodziców wykonuje następujące zadania:

1)      W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły  zwołuje zebrania i ustala ich terminy,

2)      Przygotowuje plan pracy, preliminarz wydatków oraz podejmuje decyzje związane z bieżącą pracą szkoły,

3)      Na bieżąco współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły            
w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, prezentuje opinie rodziców we wszystkich sprawach ważnych dla szkoły, uczniów, rodziców,

4)      Koordynuje prace Trójek Klasowych,

5)      Opiniuje wnioski Samorządu Klasowego i Trójek Klasowych dotyczących pracy szkoły.

 
IV.              Posiedzenie rady

 

§ 12

 

1.          Posiedzenia Rady  odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

2.          Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania powyższego terminu.

3.          Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 13

 

1.          Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest na stronie internetowej szkoły.

2.          Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

3.          W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4.          Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

 

§ 14

 

1.          Posiedzenia Rady są protokołowane.

2.          Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 
V.                 Podejmowanie uchwał

 

§ 15

 

1.          Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2.          W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

3.          Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

§ 16

 

1.          Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

§ 17

 

1.          W wypadku podjęcia przez Radę decyzji sprzecznej z prawem lub naruszającej interesy szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie na okres do 7 dni, a w ciągu okresu jej zawieszenia winien uzgodnić z Radą Rodziców dalszy tok postępowania w sprawie będącej przedmiotem zawieszonej decyzji. W przypadku braku uzgodnienia toku załatwienia spornej sprawy lub nie osiągnięcia kompromisu, Dyrektor szkoły lub Rada przekazują sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu szkołę.

 

VI.              Prawa i obowiązki członków Rady

 

§ 18

 

1.          Członkowie Rady mają prawo do :

1)      Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją
i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;

2)      Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;

3)      Głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.

2.          Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

3.          Członkowie Rady swoją funkcję wykonują społecznie.

 

 

VII.           Fundusze Rady

 

§ 19

 

1.          Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

 

§ 20

 

1.          Fundusze Rady mogą pochodzić z następujących źródeł:

1)       Dobrowolnych składek rodziców. Wysokość rocznej składki ustala Rada,

2)       Darowizn i dotacji osób fizycznych, instytucji i organizacji społecznych oraz zakładów  patronackich,

3)       Prowizji z tytułu zawartych umów ubezpieczenia dzieci, zakupu podręczników
i innych.

 

§ 21

 

1.          Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rady są ustalane corocznie przez Radę
w preliminarzu budżetowym.

2.          Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczone jedynie na zadania, wynikające ze Statutu Szkoły:

1)       Zakup środków dydaktycznych i sprzętu technicznego służącego unowocześnianiu bazy szkoły,

2)       Zakup nagród,

3)       Organizowanie z innymi organami szkoły imprez szkolnych (zabawa choinkowa, Dzień Dziecka, Święto Szkoły i inne),

4)       Udzielanie pomocy materialnej uczniom w przypadkach losowych,

5)       Regulowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych 
z prowadzeniem księgowości Rady Rodziców,

6)       Finansowanie udziału uczniów w konkursach,

7)       Zakup środków i materiałów związanych z drobnymi remontami  i naprawami,

8)       Wynagradzanie z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dotyczących prac związanych z działalnością szkoły.

 

§ 21

 

1.          Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1)       Dyrektor Szkoły,

2)       Rada Pedagogiczna.,

3)       Rada Rodziców,

4)       Samorząd Uczniowski.

 

§ 22

 

1.          Rada ma wydzielone konto bankowe w Banku Millenium Nr: 70 1160 2202 0000 0000 3911 0817.

2.          Środkami na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady i Skarbnika.

 

 

VIII.        Postanowienia końcowe

 

§ 23

 

1.          Działalność Rady podlega nadzorowi przez ogólne zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas (Trójek Klasowych),

2.          Zebranie ogólne, na wniosek Komisji Rewizyjnej, poprzez głosowanie jawne akceptuje sprawozdania Rady oraz sprawozdanie finansowe,

3.          Zebranie ogólne może odwołać Przewodniczącego lub innego członka Rady, jeżeli nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, bądź jego działalność jest sprzeczna
z celami dydaktyczno-wychowawczymi i naraża na szwank dobre imię szkoły,

4.          Odwołanie Przewodniczącego lub innego członka Rady może nastąpić poprzez głosowanie tajne na wniosek: Komisji Rewizyjnej, członków Rady lub Dyrektora Szkoły,

5.          Odwołanie następuje jeżeli więcej niż 50% obecnych na ogólnym zebraniu rodziców opowie się za wnioskiem.

 

§ 23

 

1.          Rada używa pieczęci podłużnej o brzmieniu „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach”.

 

§ 24

 

 

1.          Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.10.2007 r.

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                              do Regulaminu Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 2

 

 

REGULAMIN

gospodarki finansowej rachunkowości Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach

 

§ 1

 

Odpowiedzialność za całokształt działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców ponosi Przewodniczący Rady i Księgowa, do których obowiązków  należą przede wszystkim:

1.          Czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz zgodnym
z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywaniem wydatków,

2.          Czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej dochodów
i wydatków,

3.          Bieżące sprawdzanie dowodów rachunkowych i kasowych oraz ich zatwierdzanie do wypłaty,

4.          Udzielanie pomocy „Trójkom Klasowym.”

 

§ 2

 

Środki pieniężne Rady Rodziców gromadzone są na rachunku bankowym, a sposoby ich pozyskiwania i przeznaczenia określa § 14 pkt. 2 Statutu Rady Rodziców.

 

§ 3

 

Obsługę kasową Rady Rodziców oraz prowadzenie rachunkowości powierza się odpłatnie pracownikowi szkoły jako dodatkowe czynności, osobom spoza szkoły jako prace zlecone lub rodzicom. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego wypłaty dla osób prowadzących obsługę kasowo-księgową ustala Rada Rodziców. Łączne roczne wynagrodzenie za te czynności nie może przekroczyć 5% ogólnych rocznych wpływów środków pieniężnych.

 

§ 4

 

Gospodarka finansowa Rady winna się ściśle opierać na zatwierdzonym przez Radę preliminarzu wpływów i wydatków.

 

 

§ 5

 

Odstępstwa od zatwierdzonego preliminarza mogą być stosowane jedynie w ważnych
i uzasadnionych okolicznościach na podstawie decyzji Rady lub w wyjątkowo pilnych sprawach przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 6

 

Przewodniczący Rady Rodziców składa Radzie na ogólnym zebraniu rodziców roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za dany rok szkolny. Sprawozdanie winno być sporządzone przez osobę prowadzącą rachunkowość w oparciu o dane księgowości syntetycznej w układzie zgodnym z preliminarzem.

 

§ 7

 

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz księgi i dowody rachunkowo-kasowe winny być zbadane przez Komisję Rewizyjną, która powinna z tej czynności każdorazowo sporządzić protokół.

 

§ 8

 

Dokonanie wypłat pieniężnych lub wydanie zakupionych z funduszy Rady określonych przedmiotów następuje jako przyznana uczniom pomoc, premia, nagroda na podstawie decyzji Rady lub imiennego wykazu zatwierdzonego przez Przewodniczącego Rady
i Dyrektora Szkoły.

 

§ 9

 

 Zakupione ze środków finansowych Rady Rodziców przedmioty i pomoce naukowe przekazuje się szkole na podstawie noty księgowej lub innego dokumentu przekazania, na odwrocie którego winna być adnotacja o wpisaniu przekazanych przedmiotów do księgi inwentarzowej. Przy dokonaniu zakupów lub innych wydatków z funduszy Rady Rodziców dopuszcza się przyjęcie jako dokument wydatków „paragon” lub oświadczenie zakupującego po uprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup ze strony Rady i Dyrektora Szkoły.

 

§ 10

 

Dokumenty finansowo-księgowe Rady przed zaksięgowaniem muszą być zaakceptowane przez Przewodniczącego Rady bądź jego Zastępcę pod względem merytorycznym oraz członków Rady pod względem formalnym.

 

§ 11

 

Wydatki z funduszy Rady Rodziców nie uwzględnione z preliminarzu jeżeli są ważne
z racji ich znaczenia dla szkoły lub uczniów mogą być dokonane po uprzednim uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady i Dyrektora Szkoły.

 

 

 § 12

 

Wszelkie zamówienia na materiały lub przedmioty, zlecenia na wykonanie określonych prac doraźnych jak też inne dokumenty mające wpływ na wpływy i wydatki oraz zobowiązania płatnicze wymagają podpisu Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy.

 

§  13

 

Okresowe lub robocze sprawozdanie z działalności finansowo-gospodarczej przewodniczący Rady bądź jego Zastępca winien przedstawić na posiedzeniu Rady Pedagogicznej szkoły.

 

§ 14

 

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmienione lub całkowicie uchylone przez Radę Rodziców.

 

§ 15

 

W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie dot. gospodarki finansowej
i rachunkowości stosuje się przepisy obowiązujące jednostki budżetowe lub inne ustalone przez Ministra Finansów.

 

§ 16

 

Powyższy regulamin został zatwierdzony 01.10.2007 r. na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

                                                                                                                        Załącznik nr 2

do Regulaminu Rady Rodziców

                                                                                                                     przy Szkole Podstawowej nr 2

 

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY RODZICÓW

 

§ 1

 

Komisja Rewizyjna jest wybierana w składzie dwuosobowym ze składu Rady Rodziców na jej pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym.

 

§ 2

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:

1.          Kontrola poszczególnych organów Rady Rodziców pod względem ich działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i podjętymi uchwałami,

2.          Dokonywanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej i gospodarczej a w tym:

-         kontroli dokumentów kasowych i księgowych,

-         zgodności i celowości wydatków,

-         ewidencji zakupionych i przekazanych szkole składników majątkowych
  z funduszy Rady Rodziców,

-         kontroli sprawozdań finansowych.

Z przeprowadzonych kontroli Komisja sporządza protokół z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami przekazuje Przewodniczącemu Rady i Dyrektorowi Szkoły.

3.         Kontrola prawidłowości i prowadzenia oraz zabezpieczenia dokumentacji Rady
a zwłaszcza dokumentów finansowych, gotówki i druków ścisłego zarachowania.

4.         Prowadzenie dodatkowych kontroli działalności Rady na żądanie Dyrektora Szkoły oraz organów prowadzącego i nadzorującego,

5.         Kontrola pracy Trójek Klasowych i informowanie Rady lub ogólnego zebrania rodziców o wynikach kontroli.

 

§ 3

 

Komisja Rewizyjna raz w roku na forum ogólnego zebrania rodziców przedkłada sprawozdanie z rocznej działalności Rady i występuje z wnioskiem o absolutorium dla Rady lub wotum nieufności dla całego jej składu lub poszczególnych członków.

 

§ 4

 

Sprawy nieuwzględnione w niniejszym regulaminie Komisja Rewizyjna podejmuje
w porozumieniu z Radą Rodziców lub Dyrektorem Szkoły, zaś kwestie sporu rozstrzyga Rada Rodziców, Dyrektor Szkoły lub Kuratorium Oświaty.

 

§ 5

 

Czynności kontrolne i zalecenia Komisja Rewizyjna podejmuje w składzie dwuosobowym, których podpisy muszą się znajdować na wszystkich dokumentach pokontrolnych.

 

§ 6

 

Niniejszym Regulamin w części lub całości może być zmieniony przez Radę Rodziców.

 

§ 7

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony w dniu 01.10.2007  roku przez Radę Rodziców na jej plenarnym posiedzeniu i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

Załącznik Nr 11

do  Statutu Szkoły

 

PROCEDUTY DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO NAUCZYCIELOM
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KIELCACH

 

§ 1

 

Procedury wprowadza się w oparciu o przepisy:

1.          Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości  minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia (Dz. U. Nr 22, poz. 181)

2.          Uchwały Nr V/79/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz  niektórych  innych składników wynagradzania.

 

§ 2

 

1.          W zależności  od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu  wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) oraz w § 3 niniejszego regulaminu- nauczycielowi , w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko  wicedyrektora szkoły, kierownika świetlicy może być przyznany  dodatek motywacyjny.

 

§ 3

 

1.          Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego, zwanego dalej „dodatkiem”, jest:

1)           uzyskiwanie udokumentowanych  osiągnięć dydaktycznych  uczniów,
a w szczególności:

a)    osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,

b)      osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

2)           uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych,
a w szczególności:

a)      skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez  kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych
i społecznych,

b)      skuteczne rozwiązywanie  problemów wychowawczych uczniów we współpracy  z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie  agresji, patologiom i uzależnieniom,

c)      aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki,
z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami  świadczącymi pomoc socjalną,

3)           stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

4)           zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zm.)  zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w tym
w szczególności:

a)      inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b)       udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych,

c)      opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego oraz organizacji uczniowskich działających w szkole,

d)      inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych
i poza szkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,

e)      skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

5)           jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem.

 

§ 4

 

1.          Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje  dyrektor szkoły na podstawie  niniejszego regulaminu . Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych  wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły w wysokości 80 zł na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela. Liczbę etatów kalkulacyjnych ustala się na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego przyznanie dodatków.

2.          Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie wyższej niż 30% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego.

3.          Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące
i nie dłuższy niż 4 miesiące.

 

§ 5

 

1.          Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na dłuższym zwolnieniu lekarskim, urlopach dla poratowania zdrowia , urlopach macierzyńskich, wychowawczych oraz w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Przypadki szczególne:

1)           jeżeli na urlopie (zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym) przebywa nauczyciel, który ma przyznany dodatek motywacyjny to za okres urlopu dodatek nie należy się ,

2)           jeżeli w okresie , na który został  przyznany  dodatek, liczba dni zwolnień lekarskich przekroczy 25% ogólnej liczby dni roboczych, to w kolejnym okresie dodatek nie zostaje przyznany,

3)           nauczyciel rozpoczynający pracę po wykorzystaniu urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego może mieć przyznany dodatek od miesiąca, w którym następuje podział,

4)           Kwota wynikająca z faktu niewypłacenia na podstawie § 5 pkt. 1 dodatku motywacyjnego pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły, który może ją
w dowolny sposób przydzielić wybranym nauczycielom.

2.          Dodatek motywacyjny może być przyznany po przepracowaniu 1 roku
 w Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach.

 

Regulamin obowiązuje od 15 lutego 2007 r.

 

 

Załącznik Nr 12

do  Statutu Szkoły

 

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

w

                                         Szkole Podstawowej Nr 2

im. M. Konopnickiej w Kielcach

 

 

„ Granicą  praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych, dlatego
w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

 

§ 1

 

Rzecznik Praw  Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka. Jego główną rolą jest aktywne ingerowanie w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę.

Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany przez forum Samorządu Uczniowskiego po zasięgnięciu opinii jego członków wśród innych uczniów. Wybór zostaje zatwierdzony zwykłą większością głosów. Wybór uczniów uprawomocnia decyzja zatwierdzająca Rady Pedagogicznej.

 

§ 2

 

 I.                Rzecznikiem może być każdy nauczyciel szkoły, oprócz dyrektora i wicedyrektora.

 

1.     Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 1 rok.

2.     Funkcję Rzecznika Praw Ucznia można sprawować wielokrotnie.

3.     Rzecznik w sprawowaniu swej funkcji jest niezależny.

 

II.                Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora szkoły:

 

1.      Na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

2.      Na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.      Na wniosek samego Rzecznika.

 

 

§ 3

 

Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy:

 

1)       propagowanie praw ucznia i dziecka;

2)       reprezentowanie interesów uczniów na Posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

3)       współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw

     i obowiązków ucznia;

4)       mediacja między stronami konfliktu: nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń;

5)